OECD-rapport: God helse og gode helsevaner i Norge

Kommentarene, som er utarbeidet av Kunnskapssenteret, belyser trekk ved norsk helsetjeneste sammenliknet med helsetjenesten i andre europeiske OECD-land.

Generelt god helsetilstand

I Europa får vi stadig mer tilgjengelig data om helsetilstanden i befolkningen og kvaliteten i helsetjenesten, som kan benyttes til å sammenlikne land. Helsetilstanden til nordmenn er generelt god: Norge har høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn gjennomsnittet for EU-landene i OECD. Andelen med fedme og diabetes øker i EU-landene som i Norge, men forekomsten er klart lavere i Norge enn i gjennomsnittet for EU-landene i OECD.

Norske helsevaner er også bedre enn i gjennomsnittet av OECD-landene; nordmenn har lavere forbruk av tobakk og alkohol og spiser mer grønnsaker. Fruktkonsumet til nordmenn er rundt gjennomsnittet for EU-landene.

– Nytt av året er også rapportering på svevestøv. Alle de nordiske landene er blant de som har minst svevestøv. Finland og Danmark har lavest forekomst, deretter kommer Sverige og Norge, sier forsker Ingrid Sperre Saunes ved Kunnskapssenteret.

De høyeste helseutgiftene i Europa

Ressursbruk og resultater Norge hadde de høyeste helseutgiftene per innbygger av de europeiske landene i OECD i 2012, målt i euro og justert for forskjeller i kjøpekraft. Norge skårer høyt også når man ser på hvordan landene prioriterer utgifter til helsetjenesten og når man måler det som andel av den totale verdiskapingen. Legemiddelutgiftene i Norge er derimot blant de laveste i Europa, enten man måler det i euro per innbygger eller som andel av bruttonasjonalproduktet.

– Selv om sammenlikningene indikerer at Norge har høyere ressursbruk enn gjennomsnittet av EU-landene i OECD, er det ikke en entydig sammenheng mellom ressursbruk og helsetilstand, fortsetter Sperre Saunes.

– Norge har gode resultater på områder som kreft og hjerneslag, har registrert høyest overlevelse ved livmorhalskreft og er blant de beste når det gjelder overlevelse ved brystkreft.

Oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet er på eller under gjennomsnittet, men her er det små prosentvise forskjeller mellom landene.

Et bidrag til kvalitetsdebatten

OECD publiserer annet hvert år en egen europeisk statusrapport, Health at a Glance: Europe, som gir oversikt over helsetjenesten og helsetilstanden til befolkningen i de europeiske OECD-landene. Årets rapport inneholder sammenliknbare resultater fra 35 europeiske OECD-land, hvorav 28 land er medlemmer av EU.

– Kommentarrapporten er et bidrag i debatten om kvalitet i norsk helsetjeneste. Vi trekker også fram forhold knyttet til datakvalitet og sammenliknbarhet. Dette er viktig fordi landene varierer med hensyn til befolkning, finansiering og organisering av helsetjenester, og fordi de har ulike måter å registrere og rapportere data på, sier Saunes.

Kunnskapssenteret har tidligere publisert tre tilsvarende kommentarrapporter.