– Offentlig feilprioritering satt i system

KRONIKK: Kroner og øre er blitt viktigere enn kvalitet i offentlig sektor. Vi har laget oss ordninger der silotenkning og feilprioriteringer er satt i system, skriver administrerende direktør Trond Dahl Hansen i Medtek Norge.

Administrerende direktør Trond Dahl Hansen i Medtek Norge

Denne kronikken er skrevet av administrerende direktør Trond Dahl Hansen i Medtek Norge.

Ikke bærekraftig økonomi

Stortinget har nylig behandlet perspektivmeldingen. Konklusjonen burde ikke overraske noen: Reduserte oljeinntekter, redusert produktivitetsvekst og stadig færre yrkesaktive per pensjonist gir norsk økonomi betydelige utfordringer de kommende årene. Fra 2020 vil de offentlige utgiftene øke raskere enn de offentlige inntektene. Dette er ikke bærekraftig.

Kortsiktige innsparinger i helsesektoren

En nylig utgitt rapport fra Menon Economics viser at det, særlig i helsesektoren, legges for stor vekt på kostnadseffektivisering lokalt når det prioriteres mellom ulike tiltak. Det er med andre ord ikke hva som gir nytte eller verdi for pasientene eller samfunnet som er avgjørende, men hva som sikrer kortsiktige innsparinger på avdelings- eller virksomhetsnivå. Dette vil på sikt føre til at helsesektoren feilprioriterer sammenlignet med hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Tjenester og produkter som har høyere pris per enhet, kan imidlertid gi betydelige lavere personal- og driftskostnader. Det kan også gi større verdi for pasientene og på tvers av sektorene. Kortsiktige innsparinger på avdelings- eller virksomhetsnivå, gir oss dermed dårligere og dyrere løsninger på lengre sikt. Dette er å sette feilprioriteringer i system.

Verdibaserte anskaffelser

Ingen trenger å finne opp hjulet på nytt for å få slutt på denne feilprioriteringen av offentlige midler. Metodikken finnes allerede, og kalles «verdibaserte anskaffelser».  Formålet er å gjøre verdibaserte prioriteringer og velge tiltak som er kostnadseffektive, men som også gir gode resultater for pasientene og for samfunnet.

Nærings- og fiskeridepartementet skal i løpet av året legge frem en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Vi har løftet frem «verdibaserte anskaffelser» som et viktig tema, og ønsker å bidra konstruktiv i departementets videre arbeid med stortingsmeldingen.

Siloorganisering hindrer verdibaserte prioriteringer

Verdibaserte prioriteringer bør i langt større grad styre bruken av offentlige midler, og ikke bare ved offentlige anskaffelser. Det er imidlertid en utfordring at offentlig sektor er siloorganisert. I Danmark har de sett dette og de er i disse dager i ferd med å gjennomføre sin «sammenhengsreform», for å skape bedre løsninger på tvers av sektorene. Danmark er et eksempel til etterfølgelse.

Diskusjonen om hvordan vi bruker pengene angår oss alle og hører derfor hjemme i det offentlige rom. Det er på tide å bevege seg ut av siloene og ta i bruk verdibaserte prioriteringer. Vi kan ikke bare øke de offentlige utgiftene. Vi må bruke pengene bedre.


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre