Økning i sosiale forskjeller bekymrer Helsedirektoratet

BEKYMRER: Økte sosiale forskjeller bekymrer Heseldirektoratet. Foto: Yayimages

De aller fleste nordmenn har det godt. Vi nyter en høy materiell levestandard og scorer høyt på tillit, sosiale relasjoner og mulighet til deltakelse. Men sosial ulikhet i levevaner og levekår bidrar til sosial ulikhet i helse, viser ny rapport.

​Helsedirektoratet har, i samarbeid med tolv andre statlige etater, utviklet og rapportert på indikatorer på folkehelsemeldingens innsatsområder. Folkehelsepolitisk rapport 2017 gir en oversikt over utviklingstrekk i samfunnet som påvirker befolkningens helse og helsefordelingen, og danner et solid utgangspunkt for videre utvikling av folkehelsepolitikken, skriver Helsedirektoratet i en melding.

Nylig mottok statsråden for eldre og folkehelse, Åse Michaelsen, rapporten fra Helsedirektoratet.

– Det er to år siden vi presenterte forrige rapport. På mange områder har det skjedd små endringer, men noen utviklingstrekk mener jeg det er verdt å merke seg, sier Bjørn Guldvog.

Stadig flere barn er i kontakt med barnevernet, men dette er utviklingstrekk som er vanskelig å tolke. Det er grunn til å anta at barnevernet er blitt flinkere til å avdekke saker og iverksette tiltak på et tidligere stadium. Likevel vet vi at barnevernsbarn i mindre grad fullfører høyere utdanning og i større grad blir mottakere av helserelaterte ytelse senere i livet enn sine jevngamle uten samme erfaring.

– Å ha gode tjenester som følger opp sårbare barn er en investering både i den enkelte og for samfunnet som helhet. Vi må derfor fortsette arbeidet med å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten slik at vi når de normeringsmålene som er satt for denne tjenesten, sier Guldvog.

Les mer om saken hos Helsedirektoratet.

(Kilde: Helsedirektoratet)