Cxense Display

Omfattende brudd på anskaffelsesregelverket

Anskaffelsen har en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner over en femårsperiode.

Undersøkelsen viser at tilbyderne ble behandlet ulikt når det gjelder informasjon de mottok, vilkårene for å bli innkalt til forhandlinger og kriteriene for å oppnå kontrakt. Helse Midt-Norge RHF har heller ikke dokumentert vurderingene i prosessen fram til valg av leverandører, noe som hindrer god etterprøvbarhet. Det er dessuten lagt til grunn kriterier for tildeling av kontrakt som ikke var gjort kjent for tilbyderne.

Videre viser undersøkelsen at Helse Midt-Norge RHF til tross for at det var klar over risikoen for at to leverandører ikke kunne oppfylle kontrakten, valgte å inngå kontrakt med dem. Dette medførte at disse to fikk en tilleggskompensasjon som heller ikke var i tråd med gjeldende regelverk. Det ble også inngått nye midlertidige avtaler med de samme to leverandørene uten konkurranse, noe som kan være en ulovlig direkteanskaffelse.

En viktig årsak til regelbruddene er at sentrale deler av virksomheten i Helse Midt-Norge RHF ikke var godt nok organisert. Dette vises gjennom sviktende planlegging og manglende rutiner, skriftlighet og kvalitetssikring. Dessuten var ikke kompetansen i viktige ledelsesfunksjoner god nok. Styret har ikke fulgt opp sitt ansvar, og departementet har ikke i tilstrekkelig grad forvisset seg om at styret har fulgt opp krav stilt gjennom flere år til god internkontroll og at anskaffelsesregelverket blir fulgt.

Helse- og omsorgsdepartementet er enig i at Helse Midt-Norge RHFs har hatt en mangelfull håndtering av prosessen i forbindelse med anskaffelse av ambulansetjenester og prosessen rundt tilleggskompensasjon til to av tilbyderne.