Oppfølging i kommunene etter Utøya-tragedien

Aktiv oppfølging
  • Alle kommuner skal ha kriseteam og telefonnummer for berørte.
  • Kommunene skal aktivt etablere kontakt med de direkte berørte etter katastrofen på Utøya og Regjeringskvartalet, via sine kriseteam.
  • Det skal gis tilbud om en fast kontaktperson som først og fremst har en koordineringsfunksjon. Denne skal sikre at de berørte får den hjelpen de har behov for.
  • Vi anbefaler at de som var på Utøya eller i regjeringskvartalet, eller er pårørende, har lav terskel for å ta kontakt med fastlegen.
Kartlegging
Det utarbeides et kartleggingsverktøy som skal understøtte arbeidet i regi av kriseteamene i kommunen. Kartleggingen er forebyggende arbeid og tar utgangspunkt i verktøy brukt i andre katastrofer, men er tilpasset denne spesielle situasjonen.
Målgruppe: I første omgang er det de som var på Utøya og i Regjeringskvartalet under angrepene.
Mål: Kartleggingen skal bidra til å sikre at behov fanges opp og at alle får hjelpen de trenger.
Hvem skal utføre kartlegging: Det skal gjøres av helsepersonell, og vil følge lover og retningslinjer om blant annet dokumentasjonsplikt.
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skal utarbeide forslag til veiledning for bruk av kartleggingsverktøyet. Veiledningen vil klargjøre hvordan kartleggingen skal skje og oppfølging, også med tanke på de yngste barna og personer med minoritetsbakgrunn.
Kollektive samlinger
Behandling av berørte skal foregå individuelt, men det skal legges til rette for kollektive samlinger. Erfaring fra tidligere og tilbakemelding etter disse konkrete hendelsene viser at det er et stort behov for å møtes.
Det anbefales tre sentralt organiserte samlinger tilpasset etterlatte etter døde. For overlevende fra Utøya anbefales regionale samlinger med tilpasset innhold. Det anbefales at det bør være helsepersonell tilstede. Innhold og struktur for gruppene skal utarbeides av fagmiljøet.
Opplæring av ledere i krisehåndtering
Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene utarbeidet en kort opplæringspakke for ledere, spesielt rettet mot departementene, med råd om ulike aspekter ved lederrollen i slike reaksjoner og forventede reaksjoner hos ansatte. Opplæringen kan også brukes av ledere i andre virksomheter som er rammet.
Helsedirektoratet og ekspertmiljøene utarbeider et konkret opplegg de neste ukene.