Oppfølging av LAR-pasienter i apotek

Fra 1. juni blir utlevering av LAR-legemidler i apotek en standardisert tjeneste med offentlige takster.

Oddbjørn Tysnes: – Vi har arbeidet for en nasjonal tjeneste for utlevering av medisiner i LAR i over ti år. (Foto: Apotekforeningen)

– Dette er viktig for å sikre et likt tilbud i hele landet. Vi tror også at dette kan gi flere LAR-brukere muligheten til å få legemidlene sine utlevert i apotek, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

– Apotekbransjen har arbeidet for en nasjonal tjeneste for utlevering av medisiner i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) i over ti år. Vi har vært opptatt av at tilbudet i apotek skal være tilgjengelig for alle pasienter som kan ha nytte av det. For å få til ensartede tjenester og like betaling for arbeidet, må det etableres en nasjonal takst for jobben som gjøres i apotekene, sier Tysnes.

Nasjonale takster

I 2016 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere grunnlaget for en nasjonal godtgjørelse for ulike utleveringsprosedyrer av LAR-legemidler fra apotek. De regionale helseforetakene (RHF), Legemiddelverket, pasientforeningene og Apotekforeningen har deltatt i arbeidet. Rapporten ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 1. februar.

I rapporten er oppgavene tilknyttet utlevering av LAR-legemidler i apotek beskrevet, og det er utarbeidet takster for de ulike oppgavene. Godtgjørelser utover det avansen dekker er fastsatt på delutleveringer og overvåkning av inntak, og det er et eget administrasjonsgebyr for hver LAR-pasient.

Forutsigbare utleveringskostnader

Helsedirektoratets mandat har vært å sikre RHFene forutsigbare utleveringskostnader som skal være på nivå med eller lavere enn dagens kostnader. Det er også et mål at alle apotek skal kunne tilby utlevering og overvåkning av inntak av LAR-legemidler. Det er et mål at betalingen skal kunne skje gjennom en elektronisk oppgjørsordning.

Rammene for den nasjonale oppgjørsavtalen er på plass. Nå utarbeider RHFene og Apotekforeningen detaljene i denne oppgjørsavtalen, som signeres av partene i god tid før 1. juni. Apotekforeningen har hatt mandat fra sitt styre til å forhandle på vegne av alle medlemmer i foreningen.

(Kilde: Apotekforeningen/apotek.no)