Oslo universitetssykehus velger å satse på DIPS

10. august avholdes det et styremøte

ved Oslo universitetssykehus der valg av løsning for elektronisk pasientjournal

og pasientadministrativt system (PAS/EPJ) er eneste punkt på dagsorden. Grunnen

til at man må ta en avgjørelse nå er at dette skjer innenfor en regional

rammeavtale som utløper 20. august 2012.

Administrerende direktør skriver i sin

innstilling at det ikke er noen prinsipielle grunner til at Oslo

universitetssykehus HF ikke skulle kunne tilslutte seg den regionale strategien

med å standardisere på DIPS som PAS/EPJ-løsning. Det vises også til at med den

regionale finansieringsmodellen det legges opp til, er det av

finansieringsmessige årsaker heller ikke aktuelt for Oslo universitetssykehus

HF å lete etter andre løsninger for foretakets systemer for PAS/EPJ.

Administrerende direktør konstaterer

at det til tross for en viss reduksjon i budsjetterte kostnader og en noe

kortere gjennomføringsperiode enn først antatt, vil være svært krevende å bære

kostnadene og å gjennomføre et så stort prosjekt i Oslo universitetssykehus HF.

Oslo universitetssykehus HF er allerede i en krevende omstillingsfase både

organisatorisk og økonomisk. Et innføringsprosjekt av denne størrelsesorden vil

over flere år representere en betydelig økt belastning på driftsutgifter og

lederkapasitet i foretaket.

På kort og mellomlang sikt er det ikke mulig å se

at denne investeringen vil kunne gi en tilsvarende gevinst i driften. I det

videre arbeidet i prosjektet vil det bli utarbeidet en gevinstrealiseringsplan

som vil synliggjøre de mer langsiktige gevinster.