Cxense Display

På vakt mot sykehusinfeksjoner og legemiddelskader

I tillegg til sykehusinfeksjoner og legemiddelbruk, er hjerneslag og psykisk helsevern pekt ut som innsatsområder i kampanjen.

Forankret i fagmiljøer

Innsatsområdene er valgt etter følgende kriterier:

? Forankring i norske fagmiljøer

? Stort potensial for forbedring

? Foreslåtte tiltak skal ha dokumentert effekt

? Tiltakene skal være mulig å måle

Innsatsområdene er vedtatt av kampanjens styringsgruppe etter innspill fra kampanjens sekretariat og kampanjens fagråd.

Kartlegging av skader

Når kampanjen starter opp i januar 2011, skjer det ved at alle sykehus i Norge bidrar med målinger av pasientskader til kampanjens utgangsmål. Dette gjøres ved at man trekker ut 20 tilfeldige journaler hver 14nde dag fra et tilfeldig utvalg av 480 journaler fra 2010 fra alle landets sykehus. Journalene undersøkes etter en standardisert målemetode for å sjekke forekomst av pasientskader, Global Trigger Tool (GTT).

Målingene skal kartlegge skader på en skala fra skader som krever tiltak med ikke gir mén, til skader som gir midlertidig mén, varig mén eller fordrer livreddende behandling, til skader som fører til død.

Nasjonalt måltall for skadeomfang

Dataene vil bli brukt som et nasjonalt måltall for omfanget av pasientskader før innsatsområdene implementeres i kampanjen. De vil også bli tilrettelagt i tidsserier slik at sykehusene kan følger sine egne resultater over tid. Dataene vil ikke bli benyttet til å sammenligne sykehusene med hverandre.

– Målingene skal videreføres annen hver uke gjennom hele kampanjen slik at vi får kontinuerlige tidslinjer for å vurdere effekt av tiltak lokalt og nasjonalt, opplyser Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder for kampanjen.

Varig struktur for pasientsikkerhet

Kampanjen har tre hovedmål. Den skal redusere pasientskader Den skal bidra til varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet, og den skal forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Kampanjen vil pågå i tre år.