Pasienter venter lenger før de får behandling

 I gjennomsnitt måtte pasienter i spesialisthelsetjenesten vente i 75 dager på behandling. Det er en økning på 4 dager fra 1. tertial 2008 til 2009. Ventetiden økte innen alle fagområder unntatt psykisk helsevern for barn og unge, der ventetiden gikk ned med 9 dager.

Hovedårsaken til økningen i ventetid er at det kommer til flere nye henvisninger enn antallet som avvikles fra ventelisten. Dette fører til flere ventende pasienter og lengre ventetider. Samtidig øker den samlede aktiviteten i spesialisthelsetjenesten.
Ventetidsgaranti – barn og unge får raskere vurdering og kortere ventetid
Ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser skal sikre at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal få behandling innen 65 virkedager og at alle har rett til vurdering innen 10 virkedager. Garantien ble innført fra 1. september 2008.
Andelen pasienter som får vurdert henvisningen innen 10 virkedager har økt fra 82 til 88 prosent fra 1. tertial 2008 til 2009. Andelen pasienter som får helsehjelp innen 65 virkedager har økt fra 79 til 85 prosent i samme periode. Tallene viser at mer enn 4 av 5 pasienter får behandling innenfor de fristene som er satt i den nye ventetidsgarantien.
Fremdeles mange brudd på behandlingsgarantien
Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp skal få fastsatt en individuell frist for når medisinsk forsvarlighet krever at en pasient senest skal få behandling. Andelen brudd på behandlingsfristen er på samme nivå som 1. tertial 2008. Dette gjelder for alle sektorer.
Av pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling var der henholdsvis 24 og 23 prosent som ikke fikk påbegynt behandling innen fristen for nødvendig helsehjelp. For de somatiske fagområdene og psykisk helsevern for voksne var det 17 prosent som ikke fikk påbegynt behandling innen fristen.