– Pasientsikkerhet er ledelsens ansvar

Larsen pekte på at helsetjenesten i løpet av de siste tiårene er blitt mer kompleks og mer krevende å lede. Det har gitt behov for bedre rutiner og systemer, og for en ledelse som tar ansvar for helheten.

– Ledelsen må bære ansvaret for at rutiner og systemer er på plass. Ledelsen må også være opptatt av det helsefaglige, av kvalitet og sikkerhet for pasientene. Det er ikke nok å konsentrere seg om økonomi og produksjon, sa Larsen.

Må tåle innsyn

Larsen pekte på en lang rekke med tiltak for gradvis å flytte oppmerksomheten over til fag og pasientsikkerhet. Ett tiltak er den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som forberedes av Kunnskapssenteret, og som starter i januar 2011.

Larsen sa videre at det må ryddes i ansvaret mellom profesjoner og ledelse, og at ansvar må forankres i linjen. Det er behov for flere kvalitetsindikatorer som viser faglige resultater, og for indikatorer som viser pasientsikkerhet.
I 2010 må vi tåle at dataene er offentlig tilgjengelige. Vi må tåle innsyn, selv om det er ubehagelig, fortsatte Larsen.
Det er også nødvendig å styrke meldekulturen i norsk helsetjeneste, både i den enkelte institusjon og nasjonalt. Det må meldes for læring, ikke for sanksjoner og tilsyn, og meldeordningen i Helsepersonellovens § 3-3 bør flyttes fra tilsynsmyndighetene, mente Larsen.
Tredje pasientsikkerhetskonferanse

Kunnskapssenterets tredje nasjonale pasientsikkerhetskonferanse rettet oppmerksomhet mot utdanning av helsepersonell, informasjonsteknologi, læring av uønskede hendelser og legemiddelhåndtering.