Cxense Display

Pasientsikkerhetskultur på vei i riktig retning

Budskapet fra konferansen er at helsetjenesten ikke må legge ansvaret for feil på individet, men plassere det på systemnivå.
Lottelise Folge, sjefredaktør i Dagens Medisin støttet direktøren i at vi er på rett vei, men mener vi fortsatt har utfordringer, spesielt innen psykiatri og medisinering.
– Det handler om samarbeid, oppmerksomhet og gode rutiner i alle ledd i helsetjenesten, sa hun.
Nyttig med lokale målinger

Øystein Flesland, leder av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, pekte på behovet for journalgjennomgang. Han foreslo at sykepleiere gjennomgår 20 journaler i måneden og noterer alle uønskede hendelser. 

Flesland fremhevet også nytten av lokale målinger som en viktig motivasjonsfaktor for å unngå feil. 

– Ofte ser vi at helsepersonell ikke identifiserer seg med nasjonale målinger, fordi de ikke stemmer overens med deres virkelighet. De som blir målt må tro på det de blir målt på. Derfor er lokale målinger så viktig. 

Gir legitimitet

Akershus universitetssykehus ble trukket frem som et viktig eksempel på et sykehus som har satt pasientsikkerhet i system. 

– Ledelsen vedtok en strategi tilpasset våre forhold hvor vi valgte ut 8-10 tiltak som helsepersonell ble målt på. Dette ga legitimitet til arbeidet i kvalitetsenheten, sa Helge Svaar, pasientsikkerhetssjef ved Akershus universitetssykehus HF. 

Hva vet i om pasientsikkerhet i sykehus? 

Å rette oppmerksomheten mot systemnivå fremfor individnivå fikk støtte i paneldebatten, som stilte spørsmål ved hva vi vet om pasientsikkerhet i sykehus. I panelet satt representanter fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Norsk Pasientforening, Helsetilsynet og universitetssektoren. 

Lars Hanssen, direktør i Statens helsetilsyn, rettet skarp kritikk mot sykehusdirektørene og lederne i helseforetakene for at de ikke tar meldesystemene på alvor. 

– Helsetilsynet har innført meldesystemer for pasientskader og nesten uhell. Hensikten er å lære av de feilene som er gjort. 

Han understreker at sjansen for sanksjoner fra Helsetilsynet er nærmest lik null. 

– Er det frykten for negative reaksjoner fra ledere og kollegaer som gjør at så få melder i fra, må vi endre kulturen, sier Hanssen 

Pasientsikkerhetskonferansen ble arrangert for andre gang 9. september i Oslo Kongressenter med tittelen Tryggere sykehus- færre skader hvordan kommer vi dit"?