Cxense Display

PET- CT reduserer unødvendig kirurgi

 

Symptomene få og vage

Den vanligste formen for lungekreft er ikke-småcellet. Den sprer seg som regel langsommere og ikke så ofte som småcellet lungekreft. 

Lungekreft blir oftest diagnostisert sent fordi symptomene er få og vage. Blir sykdommen oppdaget tidlig, skjer det gjerne tilfeldig ved en røntgenundersøkelse gjort rutinemessig i en annen sammenheng.
For lungekreftpasienter med den ikke-småcellete varianten er kirurgi den dominerende kurative behandlingsmetoden, ofte i kombinasjon med cellegift. Når sykdommen har rukket å spre seg utenfor lungen, er imidlertid operasjon sjelden til hjelp og vil medføre ekstra belastninger for pasienten. 
Kunnskapsgrunnlag for faglige retningslinjer

Det er Helsedirektoratet og gruppen som lager nasjonale retningslinjer for lungekreft som har bedt Kunnskapssenteret se på den kliniske nytteverdien av PET?CT sammenliknet med konvensjonelle diagnostiske metoder for å utrede pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Kunnskapssenterets forskere fant én systematisk kunnskapsoversikt fra 2009 om kliniske indikasjoner for PET og to nye randomiserte kontrollerte studier.
– Dette er viktige studier som vurderer om pasientene gjennomgår færre invasive prosedyrer, om de unngår unødvendige behandlinger eller får økt overlevelse etter innføring av nytt diagnostiseringsverktøy, sier forsker Elisabeth Jeppesen ved Kunnskapssenteret.
Bedre diagnostisk nøyaktighet

Gjennomgangen viser at den diagnostiske nøyaktigheten er bedre ved bruk av PET?CT enn konvensjonelle metoder til å bestemme sykdomsstadiet hos pasienter med småcellet lungekreft og ved utredning av ondartede flekker på lungen når disse er større enn 1 cm.

De randomiserte kontrollerte studiene viser at bruk av PET?CT:
– trolig reduserer én av seks operasjoner (torakotomier) hos pasienter med småcellet lungekreft
– trolig medfører at noen kreftpasienter som kunne ha nytte av operasjon blir oversett. I den ene studien ble trolig én av 24 pasienter feildiagnostisert og ekskludert fra en potensiell kurativ kirurgi.
– trolig ikke påvirker overlevelsen.
– trolig er bedre enn eksisterende metoder til å påvise ondartede lymfeknuter og fjern-metastaser.
Det er ikke grunnlag for å konkludere om nytten av PET?CT ved monitorering av behandlingsrespons.
Venter på flere forskningsresultater

– Dersom en tilleggstest gir bedre diagnostisk nøyaktighet, kan det være rimelig å anta at dette i sin tur vil føre til positive kliniske effekter, men dette er ikke uten videre gitt. Det kan for eksempel være at selve tilleggstesten også har negative virkninger. Derfor bør også den kliniske nytteverdien evalueres, sier forsker Elisabeth Jeppesen.

– Det pågår randomiserte kontrollerte studier av den kliniske nytten ved PET?CT for ikke-småcellet lungekreft. Resultater fra disse studiene vil kunne gi viktig kunnskap, og metodevarselet bør oppdateres når disse studiene er ferdige, sier Jeppesen.