Pilotsykehus i pasientsikkerhe

Sykehuset startet sin interne kampanje for

pasientsikkerhet og kvalitet i begynnelsen av oktober i år. Første kvartal 2011 starter en nasjonal kampanje

for pasientsikkerhet i Norge. Oppdraget kommer fra Helse- og

omsorgsdepartementet og Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, ved

Kunnskapssenteret i Oslo har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av

kampanjen i samarbeid med helsetjenesten. Felles mål for kampanjen, både på

Nordlandssykehuset og nasjonalt, er å redusere antall pasientskader i Norge.

Innsatsområdene i den nasjonale kampanjen er riktig legemiddelbruk, reduksjon

av infeksjoner, hjerneslag og psykisk helse.

Nordlandssykehuset skal være pilot for tiltak som er knyttet opp mot

lederskapets fokus på pasientsikkerhet. Det vil si pasientsikkerhetsvisitter,

pasientsikkerhetskultur og involvering av styret i pasientsikkerhetsarbeidet. Sykehuset har gjennomført to

pasientsikkerhetsvisitter i oktober og november. Et av målene med visittene er

å øke bevisstheten rundt pasientsikkerhet hos ansatte i alle klinikkene.

Direktør og/eller stabslederne deltar i disse strukturerte visittene.