Cxense Display

Positiv utvikling for psykisk helsevern og rusbehandling

Antall dagbehandlinger og antall innleggelser innen psykisk helsevern har gått ned. Hovedårsaken til dette er at tjenestetilbudet innen psykisk helsevern dreies mot poliklinisk behandling. En del av de dagtilbud og innleggelser som tidligere ble gitt i spesialisthelsetjenesten, blir nå utført og registrert som poliklinisk aktivitet. I tillegg har kommunene overtatt mye av ansvaret for dagaktiviteter, spesielt for voksne pasienter.
– Helse Sør-Øst har som mål å øke den samlede behandlingsaktiviteten inne psykisk helsevern med minst 2,5 prosent i 2010. Det er gledelig at behandlingsaktiviteten innen psykisk helsevern både for barn og voksne ligger an til å nå dette målet, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst RHF. 
Færre nyhenviste innen rus

– Også innen tverrfagligspesialisert behandling av rusmiddelavhengige er øker aktiviteten, forteller Bente Mikkelsen. – Etter en betydelig tilstrømning av nye pasienter i perioden 2008-2009 er økningen av nyhenviste pasienter noe mindre i 2010. Kjøp av flere behandlingsplasser ved private institusjoner har bedret behandlingskapasiteten. Antall avviklede pasienter er økt, og sammenlignet med situasjonen i 2008 og 2009 er antall som fremdeles venter redusert.

Tverrfagligspesialisert behandling av rusmiddelavhengige har over tid fått en betydelig styrking av fagpersonell. – Vi er opptatt av at den bedrede behandlingskapasiteten skal føre til reduksjon av ventetidene. Analyser av bemanningsdata tyder på at tjenestene har potensial for effektiviseringsgevinster, mener Mikkelsen.
Aktiviteten innenfor somatikk ligger noe lavere enn tilsvarende periode i 2010. Helse Sør-Øst RHF vurderer det som sannsynlig at aktiviteten vil ta seg noe opp utover året, og at den samlede døgn-, dag- og poliklinikkaktiviteten i 2010 vil ligge om lag som budsjettert.
Helse Sør-Øst har de siste årene hatt landets korteste ventetider. I første tertial 2010 var gjennomsnittlig ventetid i somatikk to dager lengre enn samme kvartal året før. Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er ventetiden redusert med tre dager. For de andre tjenesteområdene er ventetiden uendret.
Fristbruddsandelen går nedover

Andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp har holdt seg relativt stabilt på mellom 55 og 60 prosent innen somatikk, omkring 90 prosent innen psykisk helsevern for barn og unge, og på mellom 70 og 80 prosent i psykisk helsevern for voksne. En økende andel har blitt gitt rett til nødvendig helsehjelp innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

I Helse Sør-Øst har det i perioden 2008-2010 vært en klar nedgang i andel fristbrudd for alle tjenesteområdene. Men foretaksgruppen er fremdeles et godt stykke unna målet om null fristbrudd. I første tertial 2010 hadde Helse Sør-Øst en andel fristbrudd for somatikk på åtte prosent, ni prosent for psykisk helsevern og fem prosent for rusbehandling (TSB). Det er betydelig variasjon mellom foretakene.
– Vi har som mål at pasienter med likeartede helseproblemer skal bli vurdert så likt som mulig. De skal ha en tilnærmet lik prioritering, uavhengig av hvilket sykehus de oppsøker, minner Bente Mikkelsen om. Det har vært store variasjoner, både innen den enkelte region og mellom regionene, i forhold til tildeling av retten til nødvendig helsehjelp og frist for når helsehjelpen skal gis. Som et ledd i arbeidet med å styre prioriteringsarbeidet er det utarbeidet nasjonale prioriteringsveiledere. Helsedirektoratet ga i 2008 og 2009 ut veiledere for prioritering innen 30 fagområder.
– Helse Sør-Øst RHF gjennomfører et omfattende program for å implementere retningslinjene. Foretaksgruppen har blant annet gjennomført to erfaringskonferanser om prioriteringer, retten til nødvendig helsehjelp og fristbrudd, forteller Mikkelsen.