Cxense Display

Positive langtidseffekter av rusforebyggende tiltak for barn og unge

Forskerne

søkte etter systematiske oversikter som er gjort for å oppsummere effekten av

primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos

barn og unge. Ti systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet ble inkludert

i rapporten.

Skolebaserte tiltak

fører til mindre bruk

En av de inkluderte oversiktene undersøkte effekten av

skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana hos barn og unge. Dette

var omfattende tiltak som inneholdt undervisning, trening i selvbestemmelse,

sosiale ferdigheter og evne til å håndtere sosialt press.

Vi fant at tiltak som dette over lengre tid fører til

mindre bruk av både alkohol og marihuana blant skoleelever sammenlignet med

ingen tiltak. Det ser derimot ikke ut til at skolebaserte tiltak som kun har

kunnskap i fokus fører til mindre bruk av alkohol, sammenlignet med ingen

tiltak, fremhever forsker Rigmor Berg ved Kunnskapssenteret.

Forskerne fant én nyere systematisk oversikt som

sammenfattet effekt av skolebaserte tiltak for å forebygge bruk av harde

rusmidler, slik som kokain. Resultatene indikerte at tiltak som vektla

ferdigheter, for eksempel beslutningsrefleksjon, trolig fører til mindre bruk

av harde rusmidler sammenlignet med andre tiltak.

Forebygge

alkoholmisbruk

To oversikter tok for seg tiltak for kun å forebygge

alkoholmisbruk. Den ene sammenfattet effekt av familiebaserte tiltak. Den andre

så på effekt av flerkomponenttiltak, det vil si at tiltakenes deler var gitt i

mer enn én setting, for eksempel både på skolen og i elevens hjem.

– Både familiebaserte

tiltak og flerkomponenttiltak indikerte god effekt. Det er derfor mulig at

slike tiltak forebygger bruk av alkohol hos de unge, men det var lav kvalitet

på dokumentasjonen, presiserer Berg.

Sprikende resultater

for forebyggende tiltak mot røyking

Fire oversikter omhandlet effekt av tiltak for å forebygge

røyking hos barn og unge. Resultatene fra disse oversiktene sprikte.

Familiebaserte tiltak så ikke ut til å være bedre enn ulike kontrolltiltak,

mens massemediakampanjer og skolebaserte tiltak muligens er effektive når det

gjelder å holde barn og unge røykfrie. Det er også usikkert om samfunnsbaserte

tiltak er effektive for å forebygge at barn og unge røyker.

Behov for mer

forskning

På grunn av lav

kvalitet på dokumentasjonen, kan ikke kunnskapsoversikten trekke sikre

konklusjoner om langtidseffekt av en del rusforebyggende tiltak som gis utenfor

skolen. Det gjelder særlig effekt av foreldrebaserte tiltak mot bruk av ulike

rusmidler hos unge.

– Flere av oversiktene inneholdt få langtidsstudier med til

sammen få deltakere, og vi kunne derfor ikke trekke noen sikre konklusjoner.

Det fremhever behovet for ytterligere forskning på dette feltet, avslutter

Berg.