Prioriterer pasientene

Kraftigst

er økningen innenfor psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og

radiologi hvor det blir en vekst på hele 6,5 prosent. Midlene skal også

benyttes til å følge opp nye kvalitetskrav, blant annet innen

kreftområdet.

I tråd

med regjeringsplattformen foreslår regjeringen å styrke sykehusenes

økonomi slik at flere pasienter får behandling og at kvaliteten styrkes.

Totalt utgjør forslaget til budsjett for Helse- og omsorgsdepartementet

139,2 milliarder kroner. Av dette går 106,5 milliarder til

spesialisthelsetjenester.

– Vi

ønsker å ta i bruk ny teknologi og bedre resultatene ikke minst innen

kreftområdet. Regjeringen styrker derfor sykehusenes økonomi, slik at

flere pasienter kan få behandling, kvaliteten styrkes og ventetidene

reduseres, sier Strøm-Erichsen. Jeg vil måle og offentliggjøre

resultatene vi oppnår på sykehusene i 2012.

Reduserte ventetider

Kravet om

reduksjon i ventetidene videreføres, og arbeidet med kvalitet og

pasientsikkerhet styrkes. Samlet foreslås 1 408 millioner kroner mer til

drift enn i saldert budsjett 2011.

Denne

veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og

rehabilitering. Beløpet gir 1 367 mill. kroner til økt og bedret

pasientbehandling, hvorav 260 millioner kroner til videreføring av

høyere aktivitet enn forutsatt i saldert budsjett for 2011, og 41

millioner kroner til nye nasjonale behandlings- og kompetansetjenester.

Budsjettforslaget

legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4

prosent på nasjonalt nivå fra anslag for 2011.

Som ledd i

samhandlingsreformen bevilges 55 millioner kroner av økningen over

Kommunal- og regionaldepartementets budsjett knyttet til kommunal

medfinansiering.