Røros-utredning legges fram i januar 2010

Styringsgruppen skal gi adm. direktør Helse Midt-Norge RHF en tilrådning om tiltak som sørger for at befolkningen på Røros har et helsetjenestetilbud som er like godt som i resten av helseregionen. Det forutsettes at alle forslag skal være kostnadseffektive, og at Helse Midt-Norges samlede sørge for ansvar blir ivaretatt. Det er utferdiget et eget mandat for arbeidet
Regjeringen har varslet at forslag til en ny helsereform skal legges fram i juni d.å. Reformen har hittil vært omtalt som "Samhandlingsreformen". De tanker, ideer og tiltak som blir fremmet og vedtatt angående den varslede reformen, vil kunne spille en avgjørende rolle i arbeidet med mulighetsstudiet.
St. Olavs Hospital HF har arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved Røros sykehus og det forutsettes at helseforetaket gjennomfører nødvendige omstillingstiltak på en slik måte at arbeidstakernes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.
Styringsgruppen skal rapportere til adm. direktør Helse Midt-Norge RHF og skal bestå av medisinsk direktør Helse Midt-Norge RHF (leder), administrerende direktør St. Olavs Hospital HF og ordfører fra Røros kommune samt en representant for de tillitsvalgte og en representant fra brukerorganisasjonene.
Det forutsettes at styringsgruppen drøfter nærmere om og evt. på hvilken måte Helse Sør-Øst RHF/Sykehuset Innlandet HF/Tynset sykehus skal delta i arbeidet. Det forutsettes videre at det etableres en arbeidsgruppe med representanter for Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs Hospital HF, Røros kommune og evt. Tynset sykehus. Helse Sør-Øst RHF/Sykehuset Innlandet HF og LHL vil bli konsultert i arbeidet.