Cxense Display

Reduksjon av uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem

Studier har vist at beboere i sykehjem kan være utsatt for uhensiktsmessig

medisinering, spesielt med psykofarmaka. Dette øker risikoen for uønskede

bivirkninger. Helsedirektoratet ba Kunnskapssenteret om å undersøke

kunnskapsgrunnlaget for tiltak for å redusere uhensiktsmessig bruk av

legemidler i sykehjem. Dette er en del av arbeidet med Omsorgsplan 2015.

Hovedfunn:
  Pedagogiske oppsøkende

  tiltak og andre undervisningstiltak kan i noen sammenhenger føre til

  reduksjon av antatt uhensiktsmessig legemiddelbruk.

  Legemiddelgjennomgang med

  farmasøyt i et aktivt tverrfaglig samarbeid mellom sykehjemslege og annet

  relevant helsepersonell kan i noen sammenhenger føre til reduksjon av

  uhensiktsmessig legemiddelbruk.

  Bruk av geriatrisk team som

  ansvarlig for all medisinsk behandling av de eldre viste en statistisk

  signifikant effekt på forskrivning av legemidler i én studie, men studien

  hadde få deltagere og hadde høy risiko for systematisk skjevhet i

  resultatet.

  Tidlig psykiatrisk

  intervenering viste ingen statistisk signifikant effekt på bruk av

  psykofarmaka.

  Aktivitetstiltak til

  beboere gitt sammen med utdanningsmøter for helsepersonell viste ingen

  statistisk signifikant effekt på bruk av antipsykotika eller antall

  legemidler totalt.

  Kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget

  er for lav til å bedømme om tiltak for å redusere antatt uhensiktsmessige

  legemidler påvirker helseutfall.

– Kvaliteten på dokumentasjonen for effekt av pedagogisk oppsøkende tiltak,

andre undervisningstiltak og legemiddelgjennomgang er lav eller svært lav.

Konklusjonene støttes imidlertid av annen dokumentasjon som viser at

forskjellige undervisningstiltak og legemiddelgjennomgang under visse

betingelser kan ha en liten effekt på endring av helsepersonells praksis, sier

seniorforsker Louise Forsetlund ved Kunnskapssenteret.

-Kvaliteten på dokumentasjonen for de andre funnene er så lav at vi ikke kan

trekke slutninger om hvorvidt tiltakene har effekt. For å kunne si noe mer

sikkert om effekten av tiltakene, er det nødvendig med flere gode og store

studier, avslutter Forsetlund.