Redusert ventetid

Frigitt mer tid til pasientene
– Resultatet ble en merkbar forbedring av behandlingsforløpet hos oss. Effektiviteten økte på flere enheter og vi klarte å korte ned ventetiden med 70 prosent, mye fordi vi lyktes med å redusere unødvendige administrative oppgaver. De ansatte fikk frigitt mer tid til den enkelte pasient, sier Bjørn Busund, avdelingsleder på Gynekologisk avdeling ved Kvinne- og barneklinikken. 
Ventetiden ble redusert fra 30 til 10 dager. Busund understreker at behandlingsforløpet ved sykehuset skal være basert på god klinisk praksis. – Gjør vi ting riktig første gang, unngår vi mange ulemper for pasientene og unødvendig bruk av tid og ressurser, sier han.
Involverte medarbeidere
– Denne snuoperasjonen hadde ikke vært mulig å gjennomføre så feilfritt hvis ikke alle berørte medarbeidere var involvert fra starten. Vi jobbet på tvers av klinikker og faggrupper med å kartlegge det totale pasientforløpet, og klarte å endre på en god del forhold, spesielt i fasen forut for operasjon, sier prosjektleder Jorun Hillestad, helsefaglig rådgiver ved Kvinne- og barneklinikken.
Hun opplyser at alle henvisningsrutiner ble gjennomgått. De nye arbeidsrutinene innebar å vurdere henvisninger daglig. Pasientene gjorde unna alle forberedelser til operasjon på samme dag, det vil si alle røntgenundersøkelser, samtale med legen og andre forberedelser til operasjon.
Endringene ble gjennomført under full drift med samme antall ansatte.
Kontinuerlig prosess
Jorun Hillestad understreker at dette ikke er en avsluttet prosess, men at den foregår kontinuerlig.
– Det viktigste er at de som arbeider med forbedringer, gjør dette systematisk og kontinuerlig. Metoden de ansatte bruker setter fokus på helhetstenkning og involvering av både medarbeidere og pasienter, sier Hillestad.
I forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus ble den aktuelle avdelingen ved Ullevål sykehus slått sammen med en tilsvarende avdeling ved Radiumhospitalet i 2010. Oppdaterte tall for utvikling av ventetid i den sammenslåtte enheten ved Oslo universitetssykehus foreligger ikke.
– Vi kan ikke utelukke at ventetiden har gått noe opp igjen etter sammenslåingen med Radiumhospitalet. Årsaken er at vi ennå ikke har innført samme snuoperasjon i den nye, sammenslåtte enheten. Det ønsker vi å gjøre, fordi effektiv sykehusdrift kommer pasientene våre til gode, sier Bjørn Busund.