Regjeringen styrker helsetjenesten med 400 millioner

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en viktig helsefremmende og forebyggende tjeneste. Tjenesten er i dag ulikt dimensjonert i kommunene.

– Jeg er opptatt av å tilby gode, tilgjengelige og tverrfaglige tjenester til barn og unge i kommunene. Helsesøster er en svært viktig aktør, men kommunene kan også ha behov for å styrke tilgangen til andre personellgrupper knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som jordmor, fysioterapeut og psykolog, og helsestasjonslege. Vi må se på tjenestene til barn og unge som en helhet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forslaget med å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med ytterligere 200 millioner kroner i 2015 vil kunne innebære om lag 300-350 nye årsverk, avhengig av hvilken yrkesgruppe det er snakk om. Styrkingen vil blant annet kunne gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig ved økt tilstedeværelse slik at elevene lettere kan nå tjenesten.

Styrker bevilgningene rus og psykisk helse

Innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene for 2015 legges det til grunn at 200 millioner kroner går til styrking av kommunale tjenester til personer med rus- og eller psykiske problemer, sier Høie.

Personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer har behov for tjenester fra flere ulike kommunale aktører. For regjeringen er det et mål at kommunene kan se velferdsoppgavene i sammenheng. Ved bruk av frie inntekter settes kommunene best i stand til å løse de samlede utfordringene på tvers av kommunale tjenesteområder.

Midlene kommer i tillegg til øvrige tilskuddsmidler, som psykologer i kommunene.

På landsplan kan 200 millioner kroner gi 333 flere årsverk i tjenestene.