Cxense Display

Regjeringen vil oppheve privates adgang til å godkjenne spesialister

Helsedirektoratet har frem til i dag delegert myndighet til å gi offentlig spesialistgodkjenning av helsepersonell til Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Optikerforbundet. I lovforslaget som oversendes Stortinget foreslår Regjeringen å oppheve adgangen til slik myndighetsdelegasjon.

Det er i dag 44 legespesialiteter, syv tannlegespesialiteter og en optikerspesialitet. Styring av spesialistgodkjenning er viktig i forhold til hvordan helsetjenesten skal utvikles. Hvilke spesialiteter det er behov for, hvor mange og hvor spesialistene skal arbeide, henger bl.a. sammen med befolkningens sammensetning, sykdomsmønster, medisinskteknologisk utvikling og organisatoriske endringer. Når det skjer endringer på disse områdene vil det resultere i endret behov for kompetanse.

Helsemyndighetene ønsker i sterkere grad styring med samhandlingen mellom det offentlige og de private yrkesorganisasjonene når det nå skal tenkes nytt i forhold til spesialistgodkjenning av helsepersonell. Dette gjelder både med hensyn til å oppheve adgangen til å delegere myndighet til private yrkesorganisasjoner, og med hensyn til å foreta en bred gjennomgang av organiseringen av spesialistutdanningene.

– De private yrkesorganisasjonene, og da i særlig grad Legeforeningen, har i årenes løp utført et stort og meget viktig arbeid når det gjelder spesialistutdanning, herunder selve godkjenningen av den enkelte spesialist. Selv om dagens ordning i det vesentligste har fungert bra, mener jeg det er prinsipielt uheldig å delegere offentlig myndighetsutøvelse til private yrkesorganisasjoner. Ikke minst gjelder dette på helseområdet hvor det er nødvendig med overordnet statlig styring for å ivareta hensyn av samfunnsmessig, helsefaglig og økonomisk art, sier Hanssen.