Cxense Display

Rekord i pasientbehandling

Også aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er rekordhøy. Økningen er høyere enn for somatikk. Større aktivitetsøkning innen psykisk helsevern og rus enn i somatikk er i tråd med regjeringens prioriteringer.
Helse Sør-Øst har en samlet behandlingsøkning innen psykisk helsevern for barn og unge på mer enn 2,5 prosent i forhold til i fjor. Innen psykisk helsevern for voksne er det hittil i år gjennomført cirka 18 000 polikliniske konsultasjoner mer enn i samme periode i fjor. Det er en reduksjon i døgnbehandling og dagbehandling innen voksenpsykiatri.
Innen rusbehandling er den samlede aktiviteten god og godt over aktiviteten i samme periode i 2009. Aktiviteten er i samsvar med Helse Sør-Østs mål om en økning på seks prosent i 2010.
Ventetider på linje med i fjor

Ved utgangen av juli lå ventetidene for pasienter med rett til helsehjelp litt i underkant av ventetidene på samme tidspunkt i fjor. Ventetiden for pasienter uten slik rett ligger litt i overkant av fjorårets tall. Det arbeides systematisk for å redusere ventetidene ytterligere.