Riktig behandling av hjerneslag

Ifølge

OECD-rapporten er det den norske behandlingsmodellen – med dedikerte

slagenheter med spesialutstyr og spesialkompetanse som er hovedårsaken

til at Norge ligger høyt oppe på lista. Det betyr ikke at

slagbehandlingen ikke kan bli bedre.

Ved

mistanke om hjerneslag er retningslinjene tydelige: alle skal raskest

mulig til sykehus for undersøkelse og behandling. Alle som har symptomer

på hjerneslag skal innlegges akutt i sykehus for å redde liv, begrense

omfanget av skaden og raskt kunne starte gjenopptreningen. Det er en

uttrykt målsetting at alle som kan ha nytte av det skal behandles med

trombolyse så raskt som mulig.

Blodpropp eller blødning

Hjerneslag

er i ni av ti tilfeller forårsaket av en blodpropp som stopper

tilførselen av blod til et område i hjernen. Da er trombolyse

medikamenter som løser opp blodproppen det mest effektive tiltaket. I

et av ti tilfeller skyldes imidlertid hjerneslag en blødning i hjernen.

Da vil trombolyse kunne være fatalt. Det er derfor helt nødvendig å

gjennomføre en CT-undersøkelse for å slå fast om hjerneslaget skyldes en

blodpropp eller en blødning før behandling kan iverksettes.

Trombolyse

er en effektiv og trygg behandling for en viss andel av de som får en

blodpropp i hjernen, og behandlingen må gis så raskt som mulig for å gi

best effekt. For andre pasienter er risikoen for skade og død ved slik

behandling større enn nytten. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle

på sykehuset på bakgrunn av pasientens alder, sykehistorie og andre

forhold. Det betyr blant annet at pasienter over 80 år, pasienter med

lette og forbigående symptomer, samt pasienter som går på

blodfortynnende medikamenter ikke bør behandles med trombolyse selv om

de kommer raskt til sykehuset. Dette fordi skaden sannsynligvis er

større enn nytten ut i fra dagens kunnskap.

Andel

pasienter som behandles med trombolyse ble i 2011 innført som

kvalitetsmål for sykehusene. Rapportering fra helseforetakene i Norge i

2. tertial 2011 viser at 9,4% av alle pasienter til og med 80 år fikk

denne behandlingen. Denne andelen plasserer Norge i verdenstoppen. I

Sverige var tilsvarende tall 9 prosent, i Østerrike 10 prosent, og fra

Storbritannia og USA er det rapportert trombolysetall fra 2-5%.

Trenger mer kunnskap

Det pågår

store studier som vil gi mye ny kunnskap om effekt og sikkerhet ved

trombolysebehandling. Mer kunnskap kan føre til at flere pasienter blir

behandlet med trombolyse. Inntil videre er det ikke sikker kunnskap å

lene seg på i forhold til å definere et eksakt måltall men enkelte

studier tyder på at det kan ligge rundt 20 prosent. Helsedirektoratet

kan likevel ikke ut fra dagens kunnskap anslå et fast måltall for andel

som bør få trombolyse. Et hjerneslagregister vil etter planen bli

landsdekkende i løpet av 2012, og bli en viktig kilde til kunnskap om

kvalitet på hjerneslagbehandlingen i Norge.

Her i

landet pågår det nå en pasientsikkerhetskampanje hvor det bl.a. er fokus

på hjerneslag. Ved å innføre trombolyse som kvalitetsmål har

helsemyndighetene signalisert at det er ønskelig å øke andelen som

tilbys denne behandlingen. Samtidig må dette gjøres på en trygg måte

slik at det ikke gir flere alvorlige komplikasjoner enn gevinster ved

tiltaket.