Rydder vei i prosedyrevellinga

 

30 foretak 35 000 prosedyrer

Bakgrunnen for nettverket er at ansatte ved Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus, Ullevål, ønsket å samarbeide om utvikling av flerfaglige, kliniske prosedyrer i stedet for å jobbe på hver sin kant. Da Nettverk for kliniske prosedyrer holdt sitt første møte 30. april, deltok interesserte fra 12 sykehus og noen sykehjem.

En undersøkelse som Sykehuset Innlandet, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Kunnskapssenteret gjennomførte ved 30 sykehus i sommer, viser at behovet for å rydde er stort. Undersøkelsen avdekket blant annet at det finnes mer en 35 000 prosedyrer og at de fleste ikke koordinerer sine prosedyrer med andre foretak.
– Vi fant også at enkelte avdelinger ikke hadde prosedyrer, eller bare hadde prosedyrer som var samlet i permer. Prosedyrer varierte avdelinger i mellom, prosedyrer hadde irrelevante referanser, manglet referanser eller hadde ikke vært oppdatert på flere år, det fantes prosedyrer som det ikke var mulig å gjennomføre i praksis og som ikke hadde vært på høring hos kliniske eksperter, opplyser Borgen.
Klinikere og forskere sammen

Forankring i fagmiljøene er vesentlig for at prosjektet skal nå sine mål. Borgen forklarer at initiativet til nye felles kliniske prosedyrer har kommet fra de kliniske miljøene. Prosedyrene skal lages i henhold til internasjonal standard.

– Klinikere og forskere som har ansvar for enkelte pasientgrupper, samarbeider om å lage kliniske prosedyrer. Klinikerne sørger for at prosedyrene lar seg gjennomføre i praksis, og forskerne sikrer godt dokumentert kunnskapsgrunnlag. Prosedyrene skal gjøres fritt tilgjengelig for alle helseinstitusjoner og alt helsepersonell via Helsebiblioteket, sier Borgen.
Borgen opplyser at Agree-instrumentet skal brukes for å lage og vurdere prosedyrene. Metoderapport, søkehistorikk osv. skal legges ved den kliniske prosedyren. Man skal kunne gå oss etter i sømmene for å kontrollere hvordan vi er kommet frem til resultatet, sier Borgen.
Metoderåd og nettverksråd

Nettverket er organisert med et metoderåd som har som oppgave å holde nettverket oppdatert på den beste metoden å utføre en prosedyre på.

Et eget nettverksråd skal holde nettverket informert, blant annet via nettverkets internettside.
Stor interesse

Interessen for arbeidet er stort, i følge koordinatoren.

Siden oppstarten har to regionale helseforetak, Helse Vest og Helse Sør-Øst, og flere helseforetak meldt seg til nettverket. Helse Vest er allerede i gang med arbeid for å lage prosedyrer til fellesskapet. I Helse Sør-Øst knyttes prosedyreprosjektet til arbeidet med behandlingslinjer, og inngår i prosjektet Kunnskapshåndtering og beste praksis.
– Nettverket er i startgropen, og vi vil gjerne ha innspill til arbeidet. Andre regionale helseforetak og helseforetak er selvsagt velkomne til å delta i samarbeidet, sier Karin Borgen.