Sa ja til utredning av samlokalisering i Oslo

Samlokalisering skal styrke de

medisinske fagmiljøene, gi mer effektiv drift, og styrke pasientbehandling,

forskning, utdanning og innovasjon i sykehuset.

– Dette er ikke bare oppstarten for

nok et sykehusprosjekt. Nå løfter vi blikket og snakker om samfunnsutvikling.

Store aktører som blant annet Universitetet i Oslo og Oslo kommune må være

tungt inne i dette arbeidet. Sammen skal vi gi befolkningen et bedre og mer

fremtidsrettet helsetilbud, sier Bjørn Erikstein, direktør for Oslo

universitetssykehus.

Idèfasen

er første skritt på en lang vei

Det skal nå opprettes en

prosjektgruppe for det som kalles Campus Oslo 2025. Prosjektgruppen vil bruke

et års tid på å identifisere og utrede flere alternative løsninger for

samlokalisering av sykehuset – den såkalte idèfasen. Dette arbeidet skal foregå

innenfor rammene av sykehusets overordnede strategi, og blant annet ta hensyn

til føringer gitt i arealutviklingsplanen for sykehuset. Prosjektgruppen vil så

levere en innstilling til styret hvor de anbefaler at man jobber videre med de

2-3 mest realistiske konseptene.

Alternativene

Prosjektgruppens mandat er å tenke

bredt og være åpen for forslag for å sikre at mange alternative utviklingsveier

for Oslo universitetssykehus utredes og vurderes.

Styret ber likevel prosjektgruppen om

spesielt å vurdere konsekvensene av følgende alternativ:

Nullalternativet: Ingenting endres. Man satser på å opprettholde dagens virksomhet i dagens

bygg til en lavest mulig kostnad. Nullalternativet skal fremstilles

sammenlignbart med de øvrige alternativene når det gjelder planhorisont og

konsekvenser for investeringer og drift.

Scenario 1a full samlokalisering i området Gaustad-Blindern: All virksomhet flyttes til området som i dag huser Rikshospitalet, Gaustad

sykehus og Universitet i Oslos lokaler ved Ring 3. Dette alternativet

forutsetter at Ring 3 legges i tunnel ved Gaustad, og at det bygges nytt i

området rundt.

Scenario 1b full samlokalisering på Ullevål sykehus: All virksomhet flyttes til Ullevål sykehus. Siden mange av bygningene på

Ullevål er fredet, kreves da et samarbeid med vernemyndigheter for å

utvikle området på den mest hensiktmessige måten.

Scenario 2 delt lokalisering mellom Ullevål og

Gaustad/Rikshospitalet:

Sykehusets enheter funksjoner fordeles mellom Ullevål eller og

Rikshospitalet. For utbygging på Ullevål gjelder samme forutsetninger som

i scenario 1b, og for Gaustadomtådet gjelder samme som i scenario 1a.

Hva

skjer nå?

Det første som skal skje nå er at

prosjektets organisasjon må på plass, og en fulltids prosjektleder oppnevnes.

Prosjektlederen skal lede en

prosjektgruppe bestående av representanter fra sykehuset og eksterne rådgivere

med bred erfaring fra store utbyggingsprosjekter. En referansegruppe bestående

av fagpersoner fra sykehuset og representanter fra eksterne som blir berørt av

eventuell utbygging vil gi råd og innspill til prosjektgruppens arbeid.

Administrerende direktør skal lede

styringsgruppen for prosjektet. Styringsgruppen vil for øvrig bestå av

viseadministrerende direktør for medisin, helsefag og utvikling, direktør for

Oslo sykehusservice, representant fra Universitetet i Oslo og Oslo kommune,

samt eksterne aktører.Tillitsvalgte og verneombud skal også involveres i arbeidet.

Når

får vi vite mer?

Så snart prosjektorganisasjonen er på

plass vil det informeres om dette på sykehusets internettsider og gjennom andre

kanaler. Parallelt skal mandatet for idéfasen sendes til Helse Sør-Øst RHF for

godkjennelse fra eier.