Samhandling gir eldre bedre sykehusbehandling

Strategien inneholder tiltak for å bedre kvalitet og kompetanse, sikre kvalitet og likeverdig tilgjengelighet og bedre samhandlingen mellom avdelinger og nivåer i spesialisthelsetjenesten.
Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste må også styrkes. Det er en ønsket utvikling at både utredning, behandling, rehabilitering og omsorg skal kunne ytes så nær pasientens hjem som mulig. Dette er særlig viktig for å opprettholde livskvaliteten for syke eldre. Den nye samhandlingsreformen vil legge til rette for bedre koordinerte tjenester som er særlig viktig for eldre med sammensatte sykdomstilstander.
Strategien tar opp utdanning og rekruttering av personell, blant annet geriatere. Det er enighet om at det er behov for flere geriatere. Departementet har derfor i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2008 stilt krav om at de regionale helseforetakene i sin fordeling av stillinger til foretakene særskilt skal ha fokus på indremedisin og særlig geriatri.
Den nye strategien fokuserer ellers på flere områder:

? Styrking av eldres mestring av egen sykdom og funksjonssvikt.

? Styrking av forebyggende og helsefremmende tiltak hos eldre.

? Utvikle helsetjenestetilbudet for eldre i sykehus, herunder gode samhandlingstiltak med kommunene.

? Utdanning og rekrutteringen av nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for eldre.

? Forskning om eldres helse og tjenestetilbud.

? Gjennomgang av finansieringsordninger for å sikre at de er tilpasset god klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten for eldre.