Samler friske gravide

Oslo universitetssykehus – Ved å slå sammen enhetene kan vi styrke tilbudet til lavrisikofødende, samtidig som vi kan styrke tilbudet til gravide med problemer knyttet til rus og psykiatri, forteller klinikkleder Terje Rootwelt. Det ordinære fødetilbudet ved sykehuset vil ved samlingen få mer ressurser.
Styrke tilbud for svake grupper
– Vi må se dette i sammenheng med de utfordringene sykehuset har i forhold gravide med andre behov, understreker Rootwelt. Behovet for hjelp til disse gruppene øker. Dette er gravide med alvorlig sykdom, gravide med rusproblemer, psykisk sykdom eller vanskelig sosial situasjon, omskårne kvinner og kvinner med annen kulturbakgrunn og svake norskkunnskaper.
Høy kompetanse
De to fagmiljøene består av engasjerte, høyt kompetente medarbeidere og både tilbudet på Føderiket og ABC-enheten får svært gode tilbakemeldinger fra brukerne. Det gode tilbudet blir videreført når tilbudet samles på Ullevål.
– De ansatte ved  Føderiket vil bli ivaretatt og ingen mister jobben som følge av sammenslåingen, understreker Rootwelt.
Fakta
Føderiket har i dag om lag 120 fødsler årlig – dvs. én fødsel hver 3. dag.
ABC-enheten har ca 600 fødsler pr. år.
Totalt fødes rundt 9500 barn ved Oslo universitetssykehus per år.