Samler helseforetakene i syv sykehusområder

– Pasientens behov har vært førende, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF Hanne Harlem (bildet) , etter styrets behandling av hovedstadsprosessen 20.november.

– Vedtaket bidrar til en utvikling som gir pasientene nærhet til behandlingstilbud for de vanligste lidelsene. Samtidig samles de mest spesialiserte behandlingstilbudene og vi etablerer robuste fagmiljøer som gjør samme behandling flere ganger. Vi desentraliserer det vi kan, og samler det vi må. Dette gir det beste tilbudet til pasientene, sier Harlem.

– Styrevedtaket gir hvert sykehusområde et tydelig "utviklingsoppdrag". De skal utvikle lokale tilbud sammen med kommunene, dimensjonere og organisere tilbudet etter pasientforløp – ikke etter medisinsk spesialitet, sier Harlem.
I Oslo samles alle de offentlige sykehusene i Oslo universitetssykehus HF fra 1. januar 2009. Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus samles i en felles enhet.
Oslo universitetssykehus HF skal både samle lands- og regionsfunksjonene for å styrke forskning og høyspesialisert medisin, samtidig som det nye helseforetaket skal sikre gode og oversiktlige lokalsykehustjenester til Oslos befolkning sammen med Akershus universitetssykehus.
 – Sammen med Oslo kommune skal vi sikre at pasienter kan få rett behandling på rett sted til rett tid. Vi planlegger blant annet en Storbylegevakt og en "rusakutt" for å sikre en helhetlig pasientbehandling, sier Harlem.
Sykehusene Buskerud, Asker og Bærum, Ringerike og Kongsberg slås sammen til ett helseforetak fra 1.juli 2009, med et interimsstyre på plass fra årsskiftet. 
I Telemark og Vestfold videreføres dagens tre helseforetak. Det etableres en forpliktende avtalestruktur mellom helseforetakene som sikrer at faglige og organisatoriske prinsipper følges opp, og at de følger de samme krav som stilles til resten av regionen.

– Pasientenes behov har vært førende for de vedtakene styret har fattet. Det har vært gjennomført brede prosesser, og over 220 høringssvar har kommet inn. Endringene som nå er vedtatt har engasjert svært mange. Styret har hatt et beslutningsgrunnlag som er basert på innspill fra svært mange miljøer, sier Harlem.

– Helse Sør-Øst har gjennom dette arbeidet tatt et stort og viktig skritt mot å løse oppdraget vi fikk fra Helse- og omsorgsdepartementet da Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen, avslutter Harlem.