Satser på forskning og innovasjon i omsorgssektoren

Vi har mange meninger om omsorgssektoren, men for lite

forskningsbasert kunnskap. De neste årene skal vi sørge for at omsorgssektoren

kan bygge opp sitt eget kunnskapsgrunnlag, sier helse- og omsorgsminister Jonas

Gahr Støre.

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg" peker på

tre elementer som innovasjonsprogrammet skal bygge på frem mot 2020:

Forsterke omsorgstjenestenes regionale forsknings- og

utviklingsstruktur.

Involvere

etablerte innovasjons- og forskningsinstitusjoner på nasjonalt nivå.

Styrke innsatsen

for forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunene.

På nasjonalt nivå skal forsknings- og innovasjonsarbeidet

følges opp gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og InnoMed, samt

kompetansesenteret som blir etablert gjennom regjeringens kommunale

innovasjonsstrategi "Nye vegar til framtidas velferd". På regionalt

nivå skal fylkesmennene, Senter for omsorgsforskning og de fylkesvise

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, involveres i arbeidet.

Nyskaping og fornyelse skal sikre at vi fortsatt kan satse

på de fellesskapsløsninger vi har bygd opp i Norge. Vi skal ikke bare forsvare,

men også utvikle velferdsstaten, sier Støre.

Senter for omsorgsforskning Øst ved Høgskolen i Gjøvik, skal

fungere som dokumentasjonssenter. De fem regionale omsorgsforskningssentrene

skal delta i arbeidet med dokumentasjon og følgeforskning på

innovasjonsprosjekter i omsorgsfeltet.

Det er viktig å få kunnskap om effektene av forsøk og

prosjekter i kommunene. Vi må også legge grunnlaget for formidling og spredning

av nye løsninger. Derfor blir følgeforskning og dokumentasjon sentrale oppgaver

i innovasjonsarbeidet, sier Støre.