Satsing på velferdsteknologi

Satsingen er en direkte oppfølging av Meld. St. 29

(2012?2013) Morgendagens omsorg som regjeringen la frem i vår, og en del av de

100 millionene som Stortinget har bevilget til oppfølging av meldingen.

– Vi vil utnytte muligheten teknologien gir oss. Løsninger

som fallsensor, trygghetsalarm eller et nettbrett som minner deg på at du får

besøk, bidrar til livskvalitet og trygghet i hjemmet. Teknologi kan aldri

erstatte menneskelig omsorg, men som tillegg kan det gi et bedre liv. Og det

kan spare pårørende for unødvendig bekymring, sier helse- og omsorgsminister

Jonas Gahr Støre.

– Disse midlene kan også stimulere samarbeid mellom

bedrifter og de som utvikler teknologi og kommunene. Her kan det åpne seg

eksportmuligheter for norske bedrifter, sier Støre.

Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg angir ny teknologi,

nye arbeidsformer og nytt innhold i tjenestene som nødvendig for å skape bedre

omsorgstjenester. Dette er første trinn i et større velferdsteknologisk program

under Omsorgsplan 2020, og målet er at velferdsteknologi skal være en integrert

del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å sette i verk et

større utviklings- og utprøvingsprosjekt innen velferdsteknologi og det er satt

av 28 millioner kroner til dette. Kommuner som enten har satt i gang

utprøvingsprosjekter i velferdsteknologi eller planlegger å gjøre det

oppfordres til å søke om å være med i prosjektet.

Det vil bli gitt tilskudd til ulike trygghetsteknologiske

løsninger, men trygghetspakker for hjemmeboende vil bli prioritert. Både

enkeltkommuner, kommuner i regionalt samarbeid og regionråd kan søke.Næringsdrivende må eventuelt søke via kommunen de samarbeider med.

Formålet med

satsingen er å fremme robuste velferdsteknologiske løsninger som kan spres til

flere kommuner og som inkluderer både produktløsninger, mottaksapparat og

tjenesteinnovasjon. Eksempler er trygghetsalarmer, elektroniske døråpnere og lokaliseringsteknologi

(GPS) og andre løsninger som skal gi bedre trygghet for bruker og pårørende og

som gjør det mulig å bo i egen bolig lengre.