Seks kvinner får NRFs stipend

Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Tildelinger av NRFs stipend til videreutdanning samt forsknings og utviklingsarbeid (FoU) 2018 er klar.

Norsk Radiografforbunds stipender til utdanning og FoU er et medlemstilbud som skal stimulere til at radiografer og stråleterapeuter kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning samt å drive forskning og fagutvikling.

Stipendordningen er ment å være et supplement til virksomhetenes eget ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte.

For budsjettåret 2018 er det avsatt kr. 300.000,-til utdanningsstipend for videreutdanninger og masterstudier samt prosjekter innen forsknings og utviklingsarbeid. Over denne budsjettposten dekkes også RadForums aktiviteter for 2018.

Tildelingene er et ledd i Norsk Radiografforbunds satsing og støtte til utdanning/forsknings- og utviklingsarbeid, og en stor del av budsjettposten går direkte til faglige og vitenskapelige prosjekter.

Sentralstyret har ved AU i møte august behandlet søknadene til stipend og FoU. Følgende medlemmer er tildelt støtte i 2018:

Cathrine H. Kristiansen 25.000,-
Presentasjon og bekjentgjøring av prosjektet:
Determining optimal scan delay in indirect CT venography – Time to peak attenuation correlates with cardiac output and heart rate.

Ellen Regine Olsrud 45.000, –
Master Interdisiplinær helsevitenskap og prosjekt.
Kvantitativ analyse MR Caput på barn: innsamling og metodeutvikling for kvantitativ bildeanalyse for måling av cerebrospinalvæske hos barn under 2 år.

Grete May Engeseth 50.000,-
Prosjekt tilknyttet PhD og oppstart av protonterapi i Norge:
Reducing treatment related morbidity through model-based patient selection in head and neck radiotherapy.

Katy Grøtte Stene 45.000,-
Prosjekt i stråleterapi tilknyttet Master i biomedisin:
Sammenligning av laserbasert verifisering av pasientposisjon mot standard røntgenbasert XVI.

Solveig Hofvind 45.000,-
Prosjekt som ledd i utvikling av automatiske system for klassifisering av bildekvalitet, basert på Mammografiprogrammets PGMI-system.
Bruk av kunstig intelligens for kvalitetsvurdering av screeningmammografi.

Iselin Hatlenes 20.000,-
Videreutdanning i Stråleterapi

(Pressemelding)