Sikrer korrekt medisinsk koding

 

Korrekt medisinsk koding er viktig fordi det er grunnlaget for kunnskap om aktiviteten i helsetjenesten, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektoratet.
Riksrevisjonen har påpekt at det er svakheter i kodekvaliteten. Dette er nå aktualisert av tilbakemeldinger fra helsesektoren.
Helsedirektoratet er blitt kjent med at det er utviklet dataverktøy med en funksjonalitet som på en enkel måte åpner mulighet for å endre på den medisinske kodingen. Bruk av denne type programmer kan ha som konsekvens at økonomien får overstyre det som rapporteres om pasientbehandlingen til Norsk pasientregister. Da vil ikke lenger informasjonen i Norsk pasientregister være i tråd med det som står i pasientens journal.
Vi vet at programmer med den nevnte funksjonalitet er i bruk, men ikke hvordan det er blitt anvendt. Vi ønsker å undersøke saken grundig for å verifisere hvorvidt den medisinske kodingen er blitt påvirket. Vi er kritiske til om sykehusene har behov for å få opplyst økonomisk inntjening ved endret diagnoserekkefølge, som en del av sin saksbehandling, sier Larsen.
Medisinsk koding er kunnskapsgrunnlaget
Kodingen gjøres først etter at pasientbehandlingen er avsluttet, basert på informasjonen som ligger i pasientens journal. Kodene rapporteres til Norsk Pasientregister.
Systematisk feilkoding vil føre til at kvaliteten på dataene som lagres i Norsk pasientregister blir svekket. Norsk pasientregister inneholder informasjon om aktiviteten i hele spesialisthelsetjenesten. Hvis denne informasjonen ikke er korrekt, vil det påvirke resultater i helsetjenesteforskning eller svekke konklusjoner som gjøres basert på utarbeidet statistikk.
Informasjonen i Norsk pasientregister er også grunnlag for utbetalingene gjennom Innsatsstyrt finansiering (ISF). Eventuell feilinformasjon kan også medføre skjevfordeling av midlene i Innsatsstyrt finansiering, selv om ordningen er bygget opp på en måte som gjør at endringer i kodingen ikke har direkte innvirkning på samlede utbetalinger.
Vi har ingen grunn til å tro at eventuell feilkoding har påvirket behandlingen av den enkelte pasient, sier Larsen.
– Vi har ansvaret for Norsk pasientregister og er opptatt av innholdet i registeret. Kvaliteten er viktig både for de som anvender data til forskningsformål eller til styringsformål og for myndighetene som bruker den registrerte aktiviteten til finansieringsformål. Vi forvalter også ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF). Denne er basert på registret aktivitet i Norsk pasientregister, og vi må gjøre det som er mulig for å sikre at datagrunnlaget er riktig, sier Bjørn-Inge Larsen.
Hva skjer videre

Helsedirektoratet har drøftet saken med de regionale helseforetak. Vi er enige om betydningen av at kodingen skal være medisinsk korrekt og vil samarbeide i arbeidet videre med å sikre dette.
Helsedirektoratet vil gjennom Norsk pasientregister iverksette et forprosjekt med journalgjennomgang på utvalgte sykehus som har den omtalte funksjonalitet for å undersøke om det foreligger systematiske kodefeil. Hensikten er å verifisere hvorvidt det er samsvar mellom den medisinske informasjonen i journalen og diagnosekoder som er rapportert til NPR. Dette gjelder særlig valg av hoveddiagnose.
Forprosjektet skal avdekke om det er grunnlag for å iverksette en mer omfattende journalrevisjon.
Parallelt med dette vil Helsedirektoratet gjøre en gjennomgang og en vurdering av de mulighetene som ligger i funksjonaliteten i de aktuelle dataverktøy.