Cxense Display

Skal evaluere pandemivaksinasjonen

I oppdraget som er gitt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) heter det:Formålet med DSBs gjennomgang er å dra lærdom av erfaringene som er gjort nasjonalt. Gjennomgangen skal omhandle valg av nasjonale strategier og virkemidler og gjennomføringen av disse.?
På grunnlag av den uklarhet som er skapt om forståelsen av DSBs mandat vil vi nå ta initiativ til et møte med DSB for å forsikre oss at vi har en felles forståelse av at DSB som ledd i sitt mandat også vil vurdere vaksinasjon som strategi i forhold til pandemien, sier statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.
Hun understreker at alle de virksomhetene som har vært involvert i håndteringen av pandemien skal foreta en intern gjennomgang av egne erfaringer, både for å styrke egen beredskap og krisehåndtering, men også for revisjon av den nasjonale beredskapsplanen for pandemisk influensa.Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Statens legemiddelverk har fått i oppdrag å foreta slike gjennomganger.
De nordiske landene har bestemt seg for å foreta en felles gjennomgang av pandemiarbeidet. I tillegg gjennomfører WHO og EUs kompetanseorgan for smittevern (ECDC) egne evalueringer.
Mathisen understreker at helsemyndighetene følger en eventuell kobling mellom influensavaksinasjon og narkolepsi nøye.
Vi avventer foreløpig anbefalingene fra den europeiske ekspertgruppen som vurderer denne saken, og vil deretter følge råd fra Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet, sier Mathisen.
Det pågår i dag ikke vaksinasjon mot influensa i Norge.