Skal forebygge selvmord og selvskading bedre

– Altfor mange mennesker mister livet som følge av selvmord, og enda flere skader seg selv. Vi må forebygge bedre og gjøre mer for å hjelpe de som sliter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag lanserer Høie ny Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen skisserer 29 tiltak fram til 2017. Det overordnede målet er å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading. Forrige handlingsplan ble avsluttet i 2002.

– Det er på høy tid at vi får på plass en ny handlingsplan og økt oppmerksomhet om selvmord og selvskading. Bak de høye tallene gjemmer det seg mye smerte, fortvilelse, følelse av håpløshet og sorg. Selvmord og selvskading har store konsekvenser for enkeltmennesker, pårørende og samfunnet, sier Høie.

Målet er at flere skal oppsøke hjelpeapparatet, at helsepersonell får økt kompetanse til å oppdage personer som sliter og at pårørende får bedre hjelp og oppfølging.

Det er fem områder som blir trukket frem som særlig viktige å satse på fremover.

Helsetjenesten må prioritere forebygging og sette i gang tiltak så tidlig som mulig. En særlig innsats må gjøres for risikogrupper og en må sikre et tilgjengelig og kompetent tjenesteapparat. Kunnskapsbaserte strategier og tiltak må gjennomføres og etterlatte og pårørende skal få bedre hjelp.

Helsedirektoratet har utarbeidet handlingsplanen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Planen er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner, profesjonsforeninger, praksisfeltet, kompetansemiljøer og andre direktorater.