Cxense Display

Skal løfte kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Helse- og omsorgsministeren understreker at helsetjenesten i Norge er god. Likevel er det rom for forbedringer.
Mange gjør en solid innsats. Men forskning viser at det gjøres for mange feil og at pasienter ikke får den oppfølgingen de skal. Det skal vi nå ta et krafttak for å gjøre noe med, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Fristbruddene skal bort, og informasjonen til pasientene skal bli bedre. Dette har jeg tatt opp med de regionale helseforetakene i dag, sier statsråden.
Statsråden lanserer nå ti hovedvirkemidler som skal styrke både kvalitet og pasientsikkerhet.
1.     Krav til systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid blir foreslått lovfestet.
2.     Økt satsing på kvalitet i kommunehelsetjenesten. Det foreslås å stille nasjonale kvalitets- og funksjonskrav til fastlegetilbudet, og det utredes et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten.
3.     Økt satsing på pasientsikkerhetsarbeid, blant annet gjennom lovforslag knyttet til nytt lærings- og rapporteringssystem, samt etablering av utrykningsenhet i Statens Helsetilsyn.
4.     Bedre tilgjengelighet gjennom kutt i ventetider på behandling, ingen fristbrudd, god og lik tilgjengelighet til primærhelsetjenesten og opprettelse av en offentlig helseportal på nett. Statsråden ber i et brev om at pasientene skal få bedre informasjon om frister og rettigheter fra sykehusene.
5.     Etablere flere nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling, og stille krav om at disse følges.
6.     Videreutvikling av regionale handlingsplaner for viktige pasientgrupper, og løpende oppfølging av at planene følges. 
7.     Bedre systemer for kvalitetsmåling skal på plass, blant annet gjennom nordisk samarbeid og sentrale helseregistre.
8.     Sikring og videreutvikling av kompetansen hos helsepersonell.
9.     Sterkere nasjonal styring av høyspesialisert behandling og innføring av nye behandlingsmetoder
10.  Gjennomføring av pasientsikkerhetskampanje i 2011, med fokus på risikoområder som infeksjoner og legemiddelhåndtering.
Jeg får personlig mange brev, ser medieoppslag og får henvendelser om pasienter som påpeker mangler knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Samtidig ser vi eksempler på at helseforetak tenker nytt og tar tak i problemstillingene, sier Strøm-Erichsen.
Akershus universitetssykehus er et godt eksempel på et helseforetak som gjennom aktivt kvalitetsarbeid har fått til gode resultater. Ahus har gjennom målrettede tiltak redusert antallet uønskede hendelser med komplikasjoner og skader med 43 prosent i perioden 2007 til 2009.
Sykehuset har også gjennom ledelsesfokus og systematisk arbeid redusert tallet på personer som har fått sykehusinfeksjoner med rundt 800 fra 2008 til 2009, sier helse- og omsorgsministeren.
Samhandlingsreformen vil også være et viktig bidrag på dette området. Bedre organisering av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og samarbeidet mellom disse vil gi bedre kvalitet for den enkelte. Kvalitet og pasientsikkerhet vil også få et særskilt fokus i ny nasjonal helse- og omsorgsplan, sier Strøm-Erichsen.