Cxense Display

Skal utvikle nasjonalt rammeverk for kvalitetsindikatorsystemet

 

Bakgrunn

Helsedirektoratet vil videreutvikle dagens nasjonale system for kvalitetsindikatorer.  For spesialisthelsetjenesten ble det innført nasjonale kvalitetsindikatorer i 2003, for pleie- og omsorgstjenestene i 2005 og for den offentlige tannhelsetjenesten i 2008.

Erfaringer med de eksisterende nasjonale indikatorsystemene har vist at det er behov for å utvikle helhetlig formål, policy og strategi for et samlet nasjonalt system for kvalitetsindikatorer innen helsetjenesten.
Mandatet

Det nye prosjektet skal utarbeide forslag til et rammeverk for det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, som forvaltes av Helsedirektoratet og omfatter hele helsetjenesten. Systemet skal måle tjenesteleverandører der dette er mulig og formålstjenlig.

Rammeverket skal beskrive hvem målingene er ment for og hvordan de skal brukes, hvilke kvalitetsaspekter som skal måles og på hvilken måte.
Rammeverket skal ikke anvise hvilke kvalitetsindikatorer som skal inngå, men gi prinsipielle retningslinjer og avklaringer.
Verdivalg

I tillegg til å gi faglige vurderinger skal prosjektet synliggjøre hvor det er nødvendig å foreta ulike verdivalg.

Det å prioritere hvilke komponenter av tjenestekvaliteten som primært bør overvåkes, er ett verdivalg. Hva bør vektlegges mest pasientsikkerhet, resultatoppnåelse, involvering, tilgjengelighet eller andre relevante komponenter?
Et annet verdivalg er å prioritere perspektivet som bør legges til grunn for målingene: Skal man primært fokusere på tjenesteyterne, på tjenestemottakerne, eller bør målingene helst foretas ut fra et myndighetsperspektivDet siste kan også innbefatte samfunnsøkonomiske vurderinger for å ivareta ulike styrings- og kontrollbehov.
Andre verdivalg er om målingene primært skal gjøres på nasjonalt nivå, eller om man skal velge regionalt nivå, kommunenivå eller tjenesteyters nivå (sykehus eller avdelingsnivå). 
Det å fastsette faglige og vitenskapelige kriterier for indikatorene, hvor data skal innhentes fra og på hvilken måte, innebærer også vanskelige prioriteringer. Det samme gjelder hvordan resultatene av målingene best bør presenteres for å kunne brukes optimalt.
Diskusjonsnotater underveis

Prosjektgruppa har knyttet til seg en ekstern arbeidsgruppe på sju personer innen samfunnsmedisin, etikk, jus, helseøkonomi, helseledelse, helsemyndighet, data- og registerkompetanse.

I løpet av prosjektperioden vil det bli utarbeidet diskusjonsnotater der man vil forsøke å belyse internasjonale trender og velge ut aktuelle eksempler. Slik vil man synliggjøre relevante problemstillinger som er viktige å få diskutert i prosjektet.
Ferdig i vinter

Rapporten fra prosjektet er planlagt ferdig i løpet av av vinteren 2010. Rapporten skal sendes på høring til sentrale aktører.