Skarp kritikk av screeningmotstanderne

Et

førtitalls internasjonale fagfolk og ledere for screeningprogrammer gikk

lørdag ut i det prestisjetunge medisinske fagtidsskriftet The Lancet og

angrep screeningmotstanderne for dårlig metodikk og selektiv utvelgelse

av data/resultater og en forutinntatt holdning om at all screening er

negativ. Det pekes i innlegget på at majoriteten av det vitenskapelige

samfunn lenge har omfavnet fordelene av en befolkningsbasert

brystkreftscreening, man at det synes å være en aktiv anti-screening

kampanje satt i scene blant annet fra medlemmer av det nordiske Cochrane

Centre.

Påstanden

fra screeningmotstanderne har gått på at den betydelige nedgangen i

dødelighet som følge av brystkreft skyldes forbedringer i behandling

alene. De ser dermed helt bort fra fordelene ved tidlig oppdagelse av

kreften.

I innlegget

pekes det på at tidlig oppdagelse av brystkreft fører til forbedret

livskvalitet ved at den kirurgiske behandlingen blir mer skånsom.

Kvinner med screeningpåvist brystkreft i Storbritannia har halvert raten

av mastektomi i forhold til kvinner med symptomatisk kreft – 27 versus

53 prosent.

Retningslinjene

for screeningprogrammene er basert på omfattende analyser av

individualisert pasientdata fra vitenskapelige forsøk, med særlig vekt

på balanse mellom potensielle fordeler og ulemper. Forfatterne bak

innlegget mener det både er uberettighet og urimelig å antyde at

innføring av screeningprogrammer i en rekke land skyldes massive

feiltokninger av eksisterende data, eller at screening gjøres fordi

enkelte faggrupper har sterke egeninteresser De peker videre på at

kvinner er bedre tjent med at forskerne fokuserer innsatsen på hvordan

man best kan screene for brystkreft ikke om man skal gjøre det.

Det

vitenskapelige grunnlaget for populasjonsbasert, kvalitetssikret,

organisert brystscreening er et verdifullt resultat av klinisk

kreftforskning i offentlig helsepraksis. Tidlig oppdagelse, i

kombinasjon med riktig behandling, reduserer betydelig

brystkreftdødelighet og bedrer livskvaliteten for pasienter med

sykdommen.