Skjerper gjennomgangen av alvorlige hendelser

Det er alvorlig at pasienter blir skadet eller dør under behandling i helsetjenesten. Helseforetakene ble nylig pålagt å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart ved alvorlige hendelser. 

Helse- og omsorgsministeren har også opprettet en utrykingsgruppe ved Statens helsetilsyn som skal rykke ut ved uønskede hendelser og innhente informasjon fra både helsepersonell, pasienter og pårørende.

Det er viktig å lære av uønskede hendelser i helsetjenesten. Derfor vil helse- og omsorgsministeren vurdere å flytte den lovpålagte meldeplikten fra Statens helsetilsyn til Kunnskapssenteret.   

Virksomhetene i spesialisthelsetjenesten er pålagt å varsle Helsetilsynet om hendelser som har, eller kunne ha ført til betydelig skade på pasient, men det er en betydelig underrapportering til meldeordningen. Frykt for sanksjoner fra tilsynet kan være medvirkende årsak til dette. En endring i meldesystemet vil legge til rette for at helsetjenesten bedre kan lære av uønskede hendelser, og dermed forebygge at slike hendelser finner sted igjen. En omlegging av meldesystemet vil også være i tråd med internasjonale anbefalinger.

 

Helse- og omsorgsdepartementet vil utrede om meldeplikten i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 skal flyttes fra Helsetilsynet til en uavhengig instans, som Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret. Forslaget vil kreve en lovendring, og vil bli sendt på høring.

Med dette grepet vil Helse- og omsorgsdepartementet legge til rette for et godt rapporterings- og læringssystem, samtidig som man ivaretar at de alvorligste hendelsene blir fulgt opp av Helsetilsynet.