Største randomiserte studie i Norge publiserer resultatene

Screening for tykktarmskreft

Tykktarmskreft er den nest hyppigste krefttypen i Norge, med mer enn 3 600 nye tilfeller hvert år. Sykdommen rammer både kvinner og menn. Om lag 40-50% av pasientene som får tykktarmskreft dør av sykdommen. Screening for tykktarmskreft er innført i flere og flere land i Europa og i USA. Helse Sør-Øst startet i 2012 et prøveprosjekt med screening for tykktarmskreft i Vestre Viken og Østfold.

NORCCAP studien – store langtidsprosjekter gir gode, pålitelige resultater

NORCCAP studien startet i 1999, finansiert av Helsedepartementet og Kreftforeningen. 100.000 friske kvinner og menn i alderen 50 til 64 år fra Telemark og Oslo ble trukket fra Folkeregisteret. 21.000 av dem ble invitert til en screeningundersøkelse med tarmkikkert, resten fikk ingen tilbud (såkalt kontrollgruppe). Undersøkelsene ble gjennomført på Ullevål sykehus og Sykehuset Telemark i Porsgrunn fra 1999 til 2001.

Etter 11 års oppfølging var forekomsten av kolorektal kreft redusert med 20% (hasardrate 0,8 (95% KI 0,7-0,92)) og mortalitet var redusert med 27% (hasardrate 0,73 (95% KI 0,56-0,94)) i gruppen som ble invitert til screening. Screeningen ga noe større gevinst for menn enn for kvinner. Personer i alderen 50-54 år hadde minst like god effekt av screening sammenlignet med personer over 54 år.