Støtte til flere frisklivssentraler

Frisklivssentraler er tilbud for personer som av helsemessige årsaker trenger å endre levevaner. Noen trenger hjelp til å stumpe røyken, mens andre trenger veiledning for å legge om kostholdet eller komme i gang med fysisk aktivitet. Innsats må settes inn før sykdom oppstår, og tilbudene skal være tilpasset de som trenger det mest for på den måten bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes 2 kan forebygges ved at man kutter ned på usunn mat og drikke, tobakk og alkohol, øker den fysiske aktiviteten og spiser sunn mat. Forebygging nytter.
– Ved å etablere frisklivssentraler flere steder vil vi kunne forebygge og begrense sykdom, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. På landsbasis er det nå etablert frisklivssentraler i om lag 100 kommuner. Flere kommuner ønsker å komme i gang, og midlene som nå tildeles skal bidra til dette, sier Strøm-Erichsen.
Helsedirektoratet har utgitt en veileder for etablering og organisering av kommunale frisklivssentraler. Frisklivssentralene gir tilbud omFrisklivsresept?; Individuell veiledning basert på endringsfokusert tilnærming, samt gruppetilbud for fysisk aktivitet, kostholdsendring og røykeslutt. Andre områder er under utvikling, som for eksempel oppfølging av risikokonsum av alkohol og kurs i mestring av depresjon. All oppfølging har fokus på mestring av egen helse og å øke deltakerens funksjon og kapasitet i hverdagen.
 Frisklivssentralen kan i tillegg være en ressurs for andre helsefremmende tiltak i kommunen, og et kontaktpunkt for blant andre fastleger, andre helse- og omsorgstjenester, Nav, frivillige lag og foreninger m.fl.
Med den nye folkehelseloven som trer i kraft fra 1. januar 2012, vil kommunene få et større ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid. Frisklivssentralene vil være til stor hjelp i dette arbeidet også for å kunne nå ett av Samhandlingsreformens mål om å forebygge mer og bedre.
Det er tidligere fordelt om lag 7 mill kroner i 2011 til alle fylker for å fremme sunne levevaner gjennom utvikling av frisklivssentraler. Midlene som nå tildeles går til et utvalg kommuner i 12 fylker.