Stabil ventetid for rettighetspasienter

Ventetiden for rettighetspasienter er redusert innen psykisk helsevern for barn og unge og innen rus (TSB). Den er uendret innen somatikk, og innen psykisk helsevern for voksne øker den med 1 dag når man sammenlikner 2. tertial 2010 med 2. tertial 2009.

Ser man på alle pasienter i spesialisthelsetjenesten er ventetiden i gjennomsnitt 75 dager før de kommer til behandling. Dette er en økning på 2 dager sammenlignet med samme tertial i 2009.
Antall nyhenviste fortsetter å øke
Antall nyhenviste øker med 11.000, eller 2,8 prosent, fra 2. tertial 2009 til 2010. I somatisk sektor økte antallet nye henvisninger med 11 100, eller 3,2 prosent. For de andre sektorene gikk antall nyhenviste ned.
Flere pasienter tas inn til behandling
Omtrent 6 100 flere ble tatt til behandling fra venteliste i 2. tertial 2010 sammenliknet med samme tertial 2009. Dette tilsvarer en økning på 2,4 prosent. Økningen er 3,1 prosent for somatiske fagområder og 2,9 prosent for rus (TSB).