Cxense Display

Startskudd for omfattende hjertestudier

Målet med studiene er å undersøke en gruppe nye hjertemarkører i et større pasientmateriale. – En hjertemarkør er gjerne et protein i blodet som kan måles ved en vanlig blodprøve. Disse øker i mengde ved hjertesykdom og gir oss et bilde av hjertets status, forklarer Helge Røsjø, lege og stipendiat ved Ahus.

Hjertemarkørene brukes hver dag i undersøkelser og har stor betydning for diagnose og behandling av hjertesyke pasienter. For eksempel stilles i dag diagnosen hjerteinfarkt ved å påvise økte nivåer i blodet av hjertemarkøren troponin, men det er fortsatt behov for å utvikle nye og utfyllende markører.

Gruppearbeid

Prosjektet "Nye hjertemarkører" ble startet i 2006 av Røsjø sammen med professor og hjertespesialist Torbjørn Omland fra Ahus og professor Geir Christensen, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Målet med prosjektet var å finne nye markører som med større sikkerhet kan fastslå om en pasient lider av hjertesykdom eller ikke.

Prosjektet har underveis fått støtte av blant annet Helse Sør-Øst, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Anders Jahres fond for vitenskapelig utvikling og Ahus, noe som gjorde det mulig også å knytte cand scient Mai Britt Dahl til prosjektet fra 2007. På bakgrunn av arbeidet som er blitt gjort her på Ahus og av samarbeidspartnere på Ullevål, har man nå lykkes med å identifisere flere spennende nye hjertemarkører.

Neste fase i prosjektet, som er å undersøke disse markørene nærmere i pasienter med brystsmerter og pusteproblemer, har for 2009 og 2010 fått innvilget støtte fra Norges forskningsråd, og man er nå klare til start av disse studiene. For å lykkes med pasientinklusjonen, er det ansatt en studiesykepleier og en helsesekretær i full stilling. Flere doktorgradsstipendiater og leger ved hjerte- og lungeavdelingen er også involvert i prosjektet, sammen med samarbeidspartnere ved professor Christensens gruppe på Ullevål.

Samarbeid med ansatte i klinikken

– Vi har siden oppstart av prosjektet funnet flere nye markører som kan måles ved en blodprøve og som virker å være nært assosiert med hjertesykdom, men det er fortsatt for tidlig å fastslå hvor nyttig disse blodprøvene vil være for å vurdere pasienter, sier Helge Røsjø. 

– Fordi det er svært viktig for oss å få dette prosjektet til, og fordi vi ikke ønsker å belaste kollegaer på Ahus mer enn absolutt nødvendig i en hektisk arbeidssituasjon, har vi lagt opp til at vi skal ordne alt det praktiske rundt studiene selv, forklarer Rødsjø.

– Vi vil være fleksible og tilpasse oss, og har allerede gjennom flere år hatt et godt samarbeid med sykepleiere, leger og annet helsepersonell her på Ahus. For at vi skal lykkes med disse studiene, er vi helt avhengig av å videreføre dette samarbeidet, og vi håper også at andre synes det er viktig og interessant at det på Ahus blir drevet forskning der man kombinerer grunnforskning med kliniske studier.

Omfattende og oppfølgende

Studiene kommer til å omfatte opptil 350 pasienter innlagt med brystsmerter og mulig hjerteinfarkt, og opptil 250 pasienter med pusteproblemer og mulig akutt hjertesvikt. – Vi kommer til å undersøke en bred gruppe av pasienter innlagt med pusteproblem og brystsmerter, og det blir svært spennende å se hvordan vi lykkes med studiene, forteller Røsjø. 

– Et absolutt kriterium for å bli med i studien er at pasientene må være over 18 år og villige til å delta i studiene, sier Rødsjø. – Når studiene avsluttes sommeren 2010, vil vi vite om pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt har høyere nivåer i blodet av våre markører enn pasienter med brystsmerter og pusteproblemer av annen årsak enn hjertesykdom. Vi vil også følge opp pasientene ti år frem i tid for å se om våre markører kan brukes til å identifisere pasienter som trenger ekstra tett oppfølging etter for eksempel et hjerteinfarkt.