Sterk primærhelsetjeneste gir friskere befolkning

Stephan Gillam, allmennlege og direktør ved Institute of Public Health, University of Cambridge, la frem erfaringer fra Storbritannia, hvor National Health Service har omorganisert helsetjenesten ved økt satsing på primærhelsetjenesten.
Gillam pekte videre på at en rekke land opplever økt henvisningspress på spesialisthelsetjenesten Dette sammen med bedre helseutfall og friskere befolkning, tilsier at det er behov for å styrke primærhelsetjenesten.
Usikker effekt på kostnader 

Utfordringen er hvordan man bør gå frem. Gillam gikk gjennom forskning som viser at mange tiltak som har vært prøvd, har usikker eller ingen effekt på kostnader, antall henvisninger, innleggelser eller ventetid.

Noen tiltak ser likevel ut til å være verdt å satse på:
·        Å gi allmennleger mulighet til å utføre tester, diagnostikk og noe behandling som tradisjonelt har vært spesialisters domene, gir redusert ventetid, lavere kostnader og færre polikliniske kontakter.
·        Å gi kronikere mulighet for direkte kontakt med spesialist ved behov gir lavere kostnader og færre konsultasjoner.
·        Standardisering av henvisninger og veiledning i bruk av dette reduserer antall henvisninger.
·        Å la allmennlegene ta ansvar for ressursbruken, gir i noen sammenhenger færre henvisninger, men effekten er usikker og avhenger av hvordan dette er organisert.
·        Økonomiske incentiver har mer usikker effekt