Sterkere styring med nasjonal IKT i helsesektoren

Mange resultater er oppnådd, men mye gjenstår før den elektroniske kommunikasjonen er tilfredsstillende. I og med at enheten vil få et ansvar ut over helseforetakene, legges det opp til at enheten skal eies av staten sentralt. Eierskapet skal forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet.
Tiltak på IKT-området vil være en viktig del av samhandlingsreformen fordi:

? Helse- og omsorgssektoren består i dag av mange IKT-systemer som i for liten grad legger til rette for kommunikasjon mellom systemene. Dette skaper tungvint og dyr drift av tjenesten. I mange tilfeller fører dette til dårlig kvalitet, fordi relevant informasjon mangler.

? Det er i liten grad tilrettelagt for at kommunikasjon mellom tjeneste og brukere/pasienter/pårørende kan skje gjennom moderne bruk av IKT

Visjonen er å utvikle helhetlige systemer for sikker og oppdatert informasjonsforvaltning og dokumentasjon i en elektronisk pasientjournal, og å i større grad ta i bruk pasientverktøy for kliniske og forebyggende aktiviteter.
Det er behov for tydeligere nasjonal strategisk styring og ledelse. I dag er ansvaret fragmentert og delt mellom mange aktører og institusjoner. Dette gir ikke tilstrekkelig kraft i utviklingsarbeidet. Det er nå særlig viktig at det videreutvikles infrastruktur som legger til rette for samhandling mellom aktørene. I dag har Norsk Helsenett, som er eid av de regionale helseforetakene, et viktig ansvar på dette området, men ansvar er også spredt på andre aktører.