Stor mangel på helsepersonell i fremtiden

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget nye beregninger for fremtidig personellbehov i helse- og omsorgssektoren. Tilsvarende beregninger ble gjort i 2005, og de nye tallene forsterker de trendene som ble avdekket da.
De nye tallene er dramatiske, og bekrefter det vi tidligere har visst om mangel på helsepersonell i tiden fremover. Vi ser at vi generelt har store utfordringer i forhold til arbeidskraft for helsesektoren og i andre sektorer, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.
Modellberegningene fra SSB gir anslag for behovet for helsepersonell frem mot 2030 gitt ulike forutsetninger. Beregningene er preget av stor usikkerhet særlig for resultater langt frem i tid men gir likevel en pekepinn om utviklingen fremover.
En aldrende befolkning
Dersom beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slår til, vil det samlet sett være et underskudd på helsepersonell på opp mot 38 000 årsverk i 2030. For enkelte grupper av helsepersonell ser det ut til å bli et stort underskudd, mens det for andre grupper vil være et overskudd av personell. Det samlede underskuddet på personell vil særlig øke etter 2020.
Det økte behovet for helsepersonell har flere årsaker. I tillegg til en generell vekst i tjenesten, vil endringen i alderssammensetningen i befolkningen skape et behov for flere ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det er særlig etter 2020 at andelen eldre i befolkningen øker kraftig.
Sykepleiere og helsefagarbeidere
De største faggruppene innenfor helse- og omsorgssektoren er sykepleiere og helsefagarbeidere (tidligere omsorgsarbeider og hjelpepleier), og det er også innenfor disse faggruppene at underskuddet på personell vil bli størst.
Beregningene viser at det om 20 år kan mangle 40 000 helsefagarbeidere og 13 000 sykepleiere. Disse tallene forutsetter at det utdannes like mange kandidater som i dag, og at veksten i tjenesten er i tråd med den generelle økonomiske veksten i resten av samfunnet. Tall fra utdanningssektoren viser imidlertid at søkningen til helsefagarbeiderfaget har gått ned, og antallet nye helsefagarbeidere ser ut til å bli halvert i årene fremover. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det føre til et enda større underskudd på helsefagarbeidere i tiden fremover.
Leger
For legemarkedet viser beregningene tilnærmet balanse. En sterkere satsing på legetjenesten i primærhelsetjenesten med færre pasienter pr. lege og flere leger på helsestasjoner og sykehjem, vil kunne gi et betydelig underskudd på leger i fremtiden.
Rekruttering
I forbindelse med satsingen Kompetanseløftet 2015 har Helsedirektoratet allerede satt i gang rekrutteringstiltak. Dette omfatter finansieringstiltak, tilrettelagte utdanningsløp for voksne og rekrutteringskampanjer. Innenfor fagfelt som har flere søkere enn studieplasser, kan det være aktuelt å øke studiekapasiteten.
Vi er i full gang med å redusere mangelen på helsepersonell frem mot 2015. Vi må også se på hvordan vi allerede nå skal begynne å jobbe for å møte de utfordringene som kommer etter 2015, sier Bjørn-Inge Larsen.
Med de utfordringer vi ser på personellsiden, må samfunnet være varsom med å rettighetsfeste tjenester som er svært personellkrevende. Videre vil nok samfunnet i større grad måtte legge til rette for at man kan jobbe lenger, sier helsedirektøren.