Stor usikkerhet om nye antikoagulanter er bedre enn warfarin

På oppdrag fra Statens legemiddelverk har forskere ved

Kunnskapssenteret beregnet kostnadseffektiviteten av de nye legemidlene dabigatran,

rivaroksaban og apixaban sammenlignet med hverandre og med warfarin.

Få studier vurderer effekt og sikkerhet
– Det er kun én egnet studie som sammenligner hvert av de

nye legemidlene med warfarin, og ingen som sammenligner de nye med

hverandre, sier prosjektleder Torbjørn Wisløff.

Dataene fra de tre studiene tyder på at alle de tre nye

legemidlene reduserer omfang av noen typer hjerneslag sammenlignet med

warfarin. Utover det er det lite man kan si med sikkerhet på bakgrunn av

disse studiene.

Stor usikkerhet
For å sammenligne alle de fire forskjellige legemidlene,

har Kunnskapssenteret laget en modell som simulerer hva som vil skje med

atrieflimmerpasienter hvis de får warfarin eller et av de nye

legemidlene. I denne modellen har forskerne tatt med dokumentasjonen for

de seks antatt mest sentrale helseutfallene for å kunne si noe om den

totale helseforskjellen mellom legemidlene. I tillegg er kostnadene ved

legemidlene og eventuelle sykehusinnleggelser av pasientene tatt med.

– Våre analyser tyder på at det er stor usikkerhet

knyttet til hvilke(t) av legemidlene som er best, både med tanke på

effekt og kostnadseffektivitet i et livsløpsperspektiv, sier Wisløff. –

Det vil være opp til hver enkelt lege å vurdere hvilket legemiddel som

passer best til hver pasient.

– Faktorer som kan ha betydning for valget er for

eksempel behandlingskvaliteten, antatt risiko for blødninger og

personlige hensyn, avslutter Wisløff

Behandlingskvaliteten for pasienter på warfarin er i

Norge antatt å være over gjennomsnittet. Effektstudiene tyder på at i

land hvor behandlingskvaliteten er god, er effekten av de nye

legemidlene betydelig mer usikker enn i land hvor denne er dårligere.

Forå redusere denne usikkerheten, bør det utføres nye studier som

sammenligner de nye legemidlene med hverandre og med warfarin.