Cxense Display

Styrker forebyggende rus- og kriminalitetsbekjempelse

 

Justis- og politidepartementet (JD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) lyser nå i fellesskap ut 13 millioner kroner i prosjektmidler som kommunene kan søke om for å bekjempe rus og kriminalitet på en samlet og dermed mer effektiv måte.
Kriminalitetsbekjempelse er ikke en oppgave for politiet alene. Skal vi lykkes i å skape et enda tryggere samfunn, er det nødvendig at politiet samarbeider med kommunene, frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet. Jeg er glad for at vi har funnet sammen i dette praktiske samarbeidet om lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, sier justisminister Knut Storberget.
Jeg er fornøyd med at vi nå har etablert dette samarbeidet med justissektoren, slik at vi kan forene vår innsats og utnytte ressursene enda bedre. Sammenhengen mellom rus og kriminalitet er vel dokumentert, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Gatemegling: Et suksesseksempel

Ett av mange gode eksempler på velfungerende forebyggende arbeid, finnes i Nordstrand bydel i Oslo. De to statsrådene besøkte i går Lambertseter fritidsklubb der de fikk se ungdom som selv tar tak i potensielle konflikter og jobber med megling på gatenivå.

ProsjektetGatemeglinghar allerede lært en rekke ungdommer i Oslo-området bedre måter å håndtere konfliktsituasjoner på. Gatemeglingen er ett av mange prosjekter som drives etter den såkalte SLT-modellen for mer effektiv kriminalitetsforebygging ved hjelp av felles innsats på tvers av etater, organer og profesjoner. I Nordstrand bydel er blant annet antallet unge gjengangere hos politiet redusert med 75 prosent på et år. Hittil arbeider omtrent 200 kommuner etter SLT-modellen som er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD).
Gode resultater med rusforebygging

For HOD har det vært viktig at kommunene utarbeider rusmiddelpolitiske handlingsplaner for å samordne lokale tiltak på rusområdet. Særlig anbefales kommunene å se nærings- og skjenkepolitikken i sammenheng med det øvrige rusforebyggende arbeidet. Evalueringen av et pilotprosjekt i lokalt, rusforebyggende arbeid dokumenterte gode resultater ved å ha en lokal rusforebyggende koordinator for det arbeidet. Med de 13 millioner kronene som utlyses sammen med JD, ønsker HOD nå at denne funksjonen sees i sammenheng med det kriminalitetsforebyggende arbeidet som gjøres lokalt.