Styrker Samhandlingsreformen får 40 millioner kroner ekstra

 

Mange steder er man kommet godt i gang med planleggingen.

Det viser med all tydelighet at interessen for denne reformen er stor og at mange ser at den både er nødvendig og riktig. Vi er kjent med at det allerede foreligger et stort antall konkrete planer som vil gi innbyggerne mer tilgjengelige tjenester og bidra til forebygging av sykdom, sier helse- og omsorgsministeren, og fortsetter:

– Vi skal satse mer på forebygging og behandling av sykdom i en tidlig fase. Derfor bevilger vi nå 40 millioner kroner til satsing på lokalmedisinske sentre og annet samarbeid om helsetjenester ute i kommunene.

Summen av disse planene overskrider imidlertid langt de midler som opprinnelig ble bevilget over statsbudsjettet for 2010. Fordi regjeringen ser det som viktig at flest mulig av disse prosjektene blir realisert så raskt som mulig, har vi derfor valgt å prioritere økte bevilgninger til samhandlingsprosjekter, sier Strøm- Erichsen.

En styrket bevilgning vil både bidra til at flere prosjekter kan få støtte og at det blir en bedre geografisk fordeling. Samtidig legges det opp til at flere prosjekter kan få en bevilgning som ikke begrenses til prosjektering, men også kan omfatte konkrete pasientrettede aktiviteter.

Utrykningsgruppe for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Statens helsetilsyn har fått i oppdrag å opprette en toårig forsøksordning med en utrykningsgruppe som skal bringe klarhet i faktaforholdene rundt alvorlige hendelser.

– Det er alvorlig hvis pasienter blir skadd eller dør under behandling i helsetjenesten. Det er derfor viktig at Statens helsetilsyn raskt kartlegger hva som er skjedd ved slike uønskede hendelser, og at innhente relevant informasjon fra helsepersonell, pasienter og pårørende, sier helse- og omsorgsministeren.

Det foreslås bevilget 1,5 millioner kroner til tiltak i år.

Overvåkningsprogram

Regjeringen foreslår å bevilge sju millioner kroner til å dekke oppstart av et overvåkningsprogram av kvinner som var gravide under pandemien og deres barn født etter pandemien.

Nødnett

For å gjennomføre forsering av nødvendige aktiviteter i forbindelse med testing, oppfølging og evaluering av nødnett foreslås en tilleggsbevilgning på 37,6 millioner kroner.