Svært godt grunnlag å bygge videre på

Det sier Bård Lilleeng, viseadm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Han ser med glede på oversikten over alle samhandlingstiltakene som er i gang i regionen. – Dette er virkelig inspirerende. Samhandling har vi snakket om en god stund og vi har kommet et stykke på veg. Nå gjelder det å bruke kunnskapen i hele regionen. Vi må lære av hverandre slik at noe som har fungert ett sted, kan gjenbrukes et annet sted, og dermed bli en del av vårt ordinære system for å sikre samhandling til pasientens beste, sier Lilleeng.

En gjenomgang i Helse Sør-Øst viser at alle HFene har overordnede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune på plass. De aller fleste helseforetakene har velfungerende samarbeidsutvalg, og man er godt i gang med å bygge opp en avtaleportefølje på tjenestenivå innenfor områder som psykiatri, hospitering, intermediæravdelinger osv.

Variasjon

Likeverdighet er vesentlig for Helse Sør-Øst. Variasjon i avtalestruktur og samarbeid kan være med å skape ulikheter for pasientene. Noen steder fungerer f.eks samarbeidet mellom sykehus og kommunale tjenester godt og utskrivingsklare pasienter kommer raskt til det kommunale tilbudet. Andre steder i regionen fungerer dette dårligere og pasientenes tilbud blir dermed ikke likeverdig.

– Vår utfordringen blir derfor å bringe alle sykehusområdene opp på samme nivå, sier Lilleeng. Han mener at prinsipper som ble vedtatt i omstillingsprogrammet om at f.eks 80 – 90 % av behandlingen skal gis så nært pasienten som mulig, altså innenfor ett sykehusområde, er med på å legge grunnlaget for mer likeverdighet i tjenestene. I tillegg er det etablert flere fagråd som skal gi regionale råde i fht kapasitet og utvikling. – Alle disse tiltakene gjør at vi kan få til samhandling – ikke på tross av systemet – men på grunn av systemene, basert på det vi allerede har gode erfaringer med, sier Lilleeng.

Sammen med kommunene

– Samhandling driver man ikke med alene. Spesialisthelsetjenestene kan bli bedre innad mellom sykehusene, men samhandling handler like mye om tverrfaglighet og på tvers av nivåer i helsetjenesten. Våre prioriteringer og tiltak må derfor skje i god dialog og samhandling sammen med kommunene, sier Lilleeng. Først og fremst er dette knyttet til utviklingen av lokalsjukehusene.

– Vi har som mål å desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må. Da må vi, sammen med kommunene få på plass tjenester med systematisk kompetanseoverføring til kommunene, slik at de blir i stand til å ivareta de oppgavene som blir lagt dit i årene som kommer. Dette må imidlertid skje på kommunenes premisser. Kommunene må selv definere behov. Helse Sør-Øst RHF har jevnlig møter med KS.