Svak eierstyring av omstillingen ved Oslo universitetssykehus

Ingen av eiernivåene har utøvd god

eierstyring, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisjonen viser til at kritisk

risiko for at omstillingen ikke vil kunne gjennomføres som forutsatt, har blitt

rapportert opp i styringslinjen gjentatte ganger uten at det ble iverksatt

tiltak som sto i forhold til det rapporterte risikobildet.

Utfordringer som dårlig bygningsmasse,

spredte lokaler, de økonomiske rammene for helseforetaket og fragmenterte og

ulike ikt-løsninger i sykehusene som skulle slås sammen, har særlig påvirket

Oslo universitetssykehus HF (OUS) sin evne og mulighet til å gjennomføre

omstillingsoppdraget. Utfordringene var kjent for Helse Sør-Øst RHF (HSØ)

allerede før oppdraget ble gitt. Konsekvensene for gjennomføringsevnen til OUS

og pasientbehandlingen ble ikke tilstrekkelig utredet eller tatt hensyn til av

HSØ i planleggingen. HSØ har gjennom dette bidratt til å skape urealistiske

forventninger til gjennomføringen av omstillingen i OUS, konkluderer

Riksrevisjonen.

Pasienter venter betydelig lenger enn det

statistikken viser

Ventelistestatistikken for

spesialisthelsetjenesten viser en positiv utvikling fra 2010 til 2011. Samtidig

viser Riksrevisjonens gjennomgang av 76 behandlingsformer at flere helseforetak

har svakheter i sin registering av ventetider. Disse helseforetakene har for et

stort antall av pasientene registrert ventetiden som avsluttet før behandling

var påbegynt.

Uriktige opplysninger om ventetid

betyr at pasienter får feil informasjon når de skal velge sykehus. Videre vil

det føre til lavere kvalitet på ventelistedata, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.